Sök:

The Arctic SeaLodge

konceptutveckling av ett upplevelsebaserat havshotell


Syftet med studien är att studera hur ett kvalitativt turistiskt boende kan utformas utifrån ett upplevelseperspektiv. För att besvara studiens frågeställningar valde jag att utföra en kvalitativ undersökning i form av fem djupintervjuer. Tre av intervjuobjekten representerar turism och besöksnäringen i Sverige på tre olika nivåer - nationell, regional samt lokal. Detta för att få en bild av Sverige som destination samt en inblick i vad som händer på marknaden. De två övriga representerar hotellnäringen inom Swedish Lapland. För att få en nulägesrapport har jag gjort en omvärldsanalys samt ett studiebesök vid Nynäs havsbad i Stockholms skärgård. De teoretiska utgångspunkter som använts i uppsatsen är Abraham Maslows behovshierk samt Pine and Gilmores upplevelsefältet och utifrån dessa har jag valt att bygga min konceptutveckling. Idag finns det inget femstjärnigt boende i Swedish Lapland och uppsatsen visar på att behovet är stort efter en anläggning som kan erbjuda toppservice. Bristen på boende och dess standard begränsar tillväxten i regionen och ett femstjärnigt boende kan vara ett led i att höja professionalismen och exportmognaden. Min studie visar på att Swedish Lapland har goda förutsättningar att konkurrera på den globala resemarkanden. Här finns allt framtidens resenär kommer att längta efter, kyla, naturen, luften och orördheten. De söker sig till destinationer som kan erbjuda naturbaserade semestrar och fritidsaktiviteter som bidra till deras kreativa utveckling. En plats som inbjuder till möten och där de kan värna om sina relationer. Min studie resulterade i konceptet The Arctic SeaLodge där drömmen om Swedish Lapland får ta form i ett lyxigare perspektiv. The Arctic SeaLodge är ett tematiserat hotell i den norrländska skärgården där gästerna får avnjuta historia, havets friskhet och tystnaden. Anläggningen har formen av ett ankare och har som mål att förankra relationer och den stressade nutidsmänniskan med naturen.

Författare

Alexandra Olofsson

Lärosäte och institution

Luleå/Musik och medier

Nivå:

"Magisteruppsats". Självständigt arbete (examensarbete ) om minst 15 högskolepoäng utfört för att erhålla magisterexamen.

Läs mer..