Sök:

"Synd att matsalen är indelad med ett eget hörn för sär ..." - en kvalitativ studie om samverkan och delaktighet i gymnasiesärskolan och gymnasieskolan


Syfte: Bakgrunden till syftet kommer av ett intresse att utveckla gymnasiesärskolans verksamhet när det gäller samverkan med gymnasieskolan och olika inkluderande undervisningslösningar. Examensarbetet syftar till att beskriva och analysera hur lärare och rektorer inom skolformerna gymnasiesärskola och gymnasieskola uppfattar begreppen samverkan och delaktighet. Utifrån dessa uppfattningar diskuteras organisatoriska förutsättningar för lärande och kunskapsutveckling hos elever med utvecklingsstörning.Teori: Studien tar sin teoretiska utgångspunkt från ett kommunikativt relationsinriktat perspektiv som är ett perspektiv där samspelet mellan skolans organisation och verksamhet och de enskilda eleverna står i fokus. Studiens forskningsintresse kan beskrivas i termer av att tolka och försöka förstå hur begreppen samverkan och delaktighet uppfattas av lärare och rektorer och hur detta påverkar gymnasieskolans organisation och utvecklingsstörda elevers kunskapsutveckling.Metod: Arbetet hämtar sin inspiration från fenomenografin vars grund är att studera variationen i uppfattningar av fenomen eller kort sagt människors olika sätt att uppfatta sin omvärld. Datainsamlingen är gjord med hjälp av 15 kvalitativa intervjuer med rektorer och lärare verksamma inom gymnasiesärskolan och gymnasieskolan i två kommuner i Sverige. Dessa intervjuer har bandats, transkriberats, analyserats och delats in i olika begreppskategorier.Resultat: Samverkan och delaktighet uppfattas mestadels positivt av både lärare och rektorer i båda skolformerna. Det uppfattas fördelaktigt för lärande och kunskapsutveckling hos elever med utvecklingsstörning. Trots detta finns ingen strävan i deras verksamheter att samverka mellan skolformerna. Respondenterna ser flera svårigheter så som att de är i olika skolformer och har olika styrdokument och att det inte finns tid och utrymme för samverkan.

Författare

Malin Andersson Helena Kjellström

Lärosäte och institution

Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik och specialpedagogik

Nivå:

"Magisteruppsats". Självständigt arbete (examensarbete ) om minst 15 högskolepoäng utfört för att erhålla magisterexamen.

Läs mer..