Sök:

Slaggbildningsförloppet i LD-konverter och dess betydelse
för fosforreningen

en studie genomförd vid SSAB Tunnplåt i
Luleå


Tillgången på metallurgiskt kol och koks har under de senaste åren minskat kraftigt p.g.a. en kraftig efterfrågan, främst i Ostasien. För att hålla nere kostnaderna behöver SSAB se över sina kvalitetskrav på kol och koks och en viktig parameter i detta samband är fosforhalten. Om företaget väljer att höja den tillåtna halten på fosfor i kol och koks genom billigare inköp av råvaror kan detta resultera i en ökad fosforhalt i råjärn, vilket kan leda till negativa konsekvenser vid stålframställningen. Samtidigt har kraven på tillåten fosforhalt i färdigt ämne för vissa av specialstålen blivit hårdare, vilket ytterliggare ökar behoven på uppföljning av ståltillverkningen med avseende på fosfor. Det färdiga stålets fosforhalt bestäms främst av erhållen fosforrening vid råstålstillverkningen i LD-konverter, vilket i sin tur i mycket hög grad styrs av slaggbildningsförloppet. Detta examensarbetes syftar till att kartlägga slaggbildningsförloppet i LD och dess betydelse för fosforreningen. Kartläggningen har utgått från provtagning av slagg- och råstålsprov under blåsning. Resultatet visar att allt för höga temperaturer ökar fosforhalten i råstålet. Även kalkinlösning och järnoxidförekomster i slaggen spelar roll vid raffineringen av fosfor i konvertern. Stora varationer rörande tillsatstider för slaggbildarna och inställda lanslägen mellan de olika försökschargerna har påvisats. Eftersom dessa variationer påverkar slaggbildningsförloppet i stor grad är det viktigt att i framtiden utveckla en praxis så att goda förutsättningar skapas för raffinering av bl a fosfor. Det vore även önskvärt att se över temperaturstyrningen i LD, för att minimera bidraget av fosfor till stålet. Idag uppfyller slutprodukten i många fall den tillåtna halten av fosfor, men med ytterliggare hårdare krav kan det medföra problem.

Författare

Anders Persson

Lärosäte och institution

Luleå/Tillämpad kemi och geovetenskap

Nivå:

"Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå". Självständigt arbete (examensarbete) om 30 högskolepoäng utfört för att erhålla yrkesexamen på avancerad nivå.

Läs mer..