Sök:

Sjuksköterskors reflektioner kring ämnet sexualitet i omvårdnadsarbetet vid cytostatikabehandling

En kvalitativ intervjustudie


Att drabbas av cancer och genomga? cytostatikabehandling kan inverka pa? patienters sexualitet. Sjuksko?terskor bo?r se till patienters alla behov fo?r att kunna ge en god omva?rdnad. Syftet var att beskriva sjuksko?terskors reflektioner kring a?mnet sexualitet i omva?rdnadsarbetet med cytostatikabehandlade vuxna patienter med cancer. Studiens metod var empirisk med deskriptiv design och kvalitativ ansats. Datainsamlingen skedde via semi-strukturerade intervjuer med sex sjuksko?terskor fra?n en onkologisk klinik i Mellansverige. I huvudresultatet presenteras tva? kategorier, information om sexualitet vid start av cytostatikabehandling och omsta?ndigheter som pa?verkade samtal om sexualitet. Sjuksko?terskorna ansa?g att det var deras ansvar att informera om sexualitet och att information om a?mnet var betydelsefullt. Patienters intresse och behov styrde informationen, men alla patienter fick inte information om sexualitet. Anledning till detta kunde vara att sjuksko?terskorna inte ville genera patienter. Sjuksko?terskorna hade inte erha?llit na?gon kunskap om sexualitet genom utbildning. Kunskapen hade sjuksko?terskorna erha?llit genom arbetslivserfarenhet. Slutsats, fo?r att som sjuksko?terska regelbundet kunna informera patienter om hur sexualiteten kan pa?verkas av cytostatikabehandling vid cancersjukdom beho?vs vidare kunskaper. Detta fo?r att kunna minska den spa?nning som finns kring a?mnet sexualitet. 

Författare

Desireé Stålberg Annethe Karlsson

Lärosäte och institution

Högskolan i Gävle/Avdelningen för hälso- och vårdvetenskap

Nivå:

"Kandidatuppsats". Självständigt arbete (examensarbete ) om minst 15 högskolepoäng utfört för att erhålla kandidatexamen.

Läs mer..