Sök:

Sex- och samlevnadsundervisning i gymnasiesärskolan


Syfte: Syftet med studien är att ta reda på hur sex- och samlevnadsundervisningen gestaltar sig och upplevs av lärare i två olika gymnasiesärskolor i Sverige. Centrala frågeställningar är:? Hur gestaltar sig undervisningen?? Hur upplevs undervisningen av lärarna.? Vad är syftet och målen med aktuella undervisningen enligt lärarna?Teori: Som utgångspunkt har ett sociokulturellt perspektiv och ett kommunikativt relationsin¬riktad perspektiv använts. Språket är centralt i det sociokulturella perspektivet och enligt Vygotskij (2001) är människan skapare av språkliga verktyg. Kommunikation och lärande är centralt i det kommunikativa relationsinriktade perspektivet. Ahlberg (2001) menar att delak¬tighet, kommunikation och lärande är sammanflätade i skolans sociala praktik.Metod: Med utgångspunkt från studiens syfte genomförs studien med en metod där så väl praktiken i skolsituationen som personalens uppfattningar om den kan studeras. Kvalitativa metoder, såsom observationer och intervjuer lämpar sig för studier av människors talade eller observerade beteenden och det stämmer bra mot studiens syfte. Stukát (2005) menar att ob¬servationer är en lämplig metod för att ta reda på vad människor gör, inte bara genom vad de i intervjun säger att de gör. För att få ett tydligare inifrånperspektiv har studien en etnografisk ansats vilken ger möjlighet att studera både faktiska situationer och deltagarnas uppfattningar om dem.Resultat: Det har i studien kommit fram att undervisningen gestaltar sig på olika sätt i olika skolor. Det finns inga centrala styrdokument som säger vad som ska ingå i undervisningen utan lärarna själva får avgöra vad som är viktigt att ta upp i undervisningen. Att ha adekvat utbildning för att undervisa i sex- och samlevnad är inget krav och det är heller ingen av lä¬rarna som ingår i studien som har. Det blir därför extra viktigt att lärarna får fortbildning i ämnet. Vad som också har framkommit i studien är att elever på gymnasiesärskolan har svårt att nyansera och strukturera i det stora mediaflöde de utsätts för. Upplevelsen lärarna har av undervisningen är att det är svårt att tillgodose alla elevers behov eftersom de kunskapsmäss¬igt, utvecklingsmässigt och socialt befinner sig på så olika nivåer. Målen lärarna har med sin undervisning är att vägleda eleverna i vad som t ex är rätt och fel. Även att alla ska komma till tals och bli delaktiga i undervisningen.

Författare

Monica Andersson Åsa Johansson

Lärosäte och institution

Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik och specialpedagogik

Nivå:

"Magisteruppsats". Självständigt arbete (examensarbete ) om minst 15 högskolepoäng utfört för att erhålla magisterexamen.

Läs mer..