Sök:

Motivationsskapande ledarskap

Tillämpning av ledarskap inom hemelektronikbranschen

De senaste årtiondenas globala expansion har lett till förändringar av det moderna ledarskapet. Konkurrensen har ökat mellan olika organisationer vilket medfört nya utmaningar som ledarskapet måste förhålla sig till. En ökad mångfald, teknologins utveckling, och förändrade kundrelationer är några av de faktorer som påtvingat förändringar av det ledarskapet som bedrivs. Idag måste ledarskapet individanpassas mer istället för det kontrollerande och monitorerande funktion den haft tidigare.Studien har undersökt ledarskapet i två av Elgigantens hemelektronikbutiker med avseende på ledarskapets påverkan på säljarnas arbetsmotivation. Tonvikten har legat på att analysera medarbetarnas syn på hur man som ledare kan skapa en ökad arbetsmotivation. Detta genom att undersöka vilka faktorer som säljarna motiveras av i arbetet och hur man kan utforma ett ledarskap som främjar arbetsmotivationen.Undersökningen har en kvalitativ forskningsstrategi med fokus på teoriprövning. Teorier, forskning och ledarskapsmodeller inom ämnet har valts ut och prövats mot studiens insamlade empiri. Fyra säljledare intervjuades och 22 säljare svarade på en enkätundersökning. Resultatet visade på att säljledarna och säljarna har en liknande syn på hur man skall bedriva ett ledarskap som ökar arbetsmotivationen men att det skiljer sig mellan hur säljledare tros sig leda säljarna och hur säljarna uppfattar deras ledarskap. Slutsatsen är att ett delaktigt ledarskap med fokus på individanpassning av arbetet, belöning beroende på prestation samt möjligheter till avancemang inom organisationen är det sätt som får säljarna att prestera bättre.

Författare

Philip Simonson Jonas Petros

Lärosäte och institution

Södertörns högskola/Institutionen för samhällsvetenskaper

Nivå:

"Kandidatuppsats". Självständigt arbete (examensarbete ) om minst 15 högskolepoäng utfört för att erhålla kandidatexamen.

Läs mer..