Sök:

Min kropp ser ni, men i mitt huvud ser bara jag

I dagens samhälle finns det en stor variation på golv och golvmaterial. Till dessa finns det en stor variation av de produkter och metoder som används för att hålla dessa golv funktionsdugliga. Samtliga golv och produkter ger upphov till miljöpåverkan av olika storlek och sort.Denna studie är skriven på uppdrag av avdelningen för industriell miljöteknik, Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling (IEI) Linköpings Universitet, som vill veta vilken miljöpåverkan Twister?-metoden har. Detta sker genom en livscykelanalys.En livscykelanalys ställer en produkt eller tjänst miljöpåverkan utifrån helhetsperspektiv innefattande materialframställning, tillverkning, användning och resthantering. Som hjälp i denna studie har programvaran SimaPro 7.0 använts vari metoden Eco-indikator 99 valts.I studien ställs Twister?-metoden mot andra golvvårdsmetoder innefattande polish och vax. I analysen sker även en nedbrytning av Twister?-metoden likväl en nedbrytning av den Twister?-rondell som HTC Sweden AB tillverkar.Resultatet visar att den del av Twister?-metoden som har störst miljöpåverkan är den skurmaskin som används och den energianvändning som Twister?-metoden kräver. Resultatet visar även att Twister?-metoden har signifikant lägre miljöpåverkan än de andra golvvårdsmetoderna polish och vax. De delar av Twister?-rondellen som har störst miljöpåverkan är de industridiamanter och den rondell, som Twister?-rondellen består av.

Författare

Fredrik Lindgren

Lärosäte och institution

Högskolan i Skövde/Institutionen för kommunikation och information

Nivå:

"Kandidatuppsats". Självständigt arbete (examensarbete ) om minst 15 högskolepoäng utfört för att erhålla kandidatexamen.

Läs mer..