Sök:

Mervärdesskapande och köp på avbetalning

Hur påverkar köp på avbetalning småföretagares mervärdesskapande i hemelektronikbranschen?


Denna uppsats behandlar ett problem som har uppkommit som en följd av att allt fler företag inom hemelektronikbranschen använder sig av köp på avbetalning som ett sätt att marknadsföra produkter. Det små företagarna i branschen har inte alls samma resurser som de stora. För att kunna överleva konkurrensen om kunderna och den enorma prispress som förekommer i branschen måste man hitta andra sätt att differentiera sig på. De mervärden som skall skapas påverkas av olika saker. Bland annat vilka typer av erbjudanden man lägger fram för kunden samt på vilket sätt. Syftet med denna uppsats är att klargöra på vilket sätt småföretagarnas erbjudanden om köp på avbetalning påverkar deras mervärdesskapande processer. Hur man från företagets sida skapar kundmervärde. Men även att klarlägga vilka specifika delar i processen som påverkas.En surveyundersökning var tillvägagångssättet som valdes för att samla in den empiriska datan. Personliga intervjuer med butikschefer bland hemelektronikbranschens små aktörer genomfördes. Dessa tillsammans med underlag från skriftliga källor formade empirin.De resultaten som kom fram ur empirin hade tagits ut med hjälp av tre variabler från den teoretiska referensramen. Dessa tre variabler ämnade förklara vad som var tvunget att uppfyllas för att ett mervärde skulle kunna skapas på bästa sätt. Analysen visade på att den del av den mervärdesskapande processen som påverkades av köp på avbetalning var det som innefattades i den andra variabeln. Hur man marknadsförde produkterna och interagerade med kunden. Men även vilka löften som man gav till kunden. De övriga variablerna blev inte påverkade i direkt form. Men det påträffades brister i andra delar av processen också. T.ex. affärsidén, som inte var tillräckligt väl tillämpad för att kunna fungera på rätt sätt. Men den stora bristen förekommer under och efter att kunden har köpt sin produkt. Bristen på korrekt och saklig information leder till att ett missnöje kan börja gro hos kunden under konsumtionsprocessen. Man måste ge så pass mycket information så att det räcker för att förebygga eventuellt missnöje.

Författare

Daniel Spångvall Trond Trondsgård Willard

Lärosäte och institution

Södertörns högskola/Institutionen för ekonomi och företagande

Nivå:

"Kandidatuppsats". Självständigt arbete (examensarbete ) om minst 15 högskolepoäng utfört för att erhålla kandidatexamen.

Läs mer..