Sök:

MAKTEN ÖVER MEDIA

En studie av yttrandefrihetens ställning inom rysk television


Uppsatsen behandlar hur den ryska televisionen behandlas av den ryska staten och vilken betydelse detta fått för yttrandefriheten i Ryssland. Uppsatsen fokuserar på tiden mellan president Putins första och andra presidentval (1999-2000). Den ryska staten har under denna tid kritiserats från många håll då den statliga kontrollen över televisionen kraftigt ökat. Uppsatsen försöker reda ut hur detta ökade statliga inflytande påverkat mediaföretagen och hur detta i sin tur påverkat den nyhetsbevakning den ryska allmänheten fått ta del av. Uppsatsen ger också en historisk beskrivning av hur televisionen förändrats från Sovjetunionens fall fram till idag. Vidare används TV-stationen NTV och dess ägare, som en fallstudie av hur mediaföretag behandlats av den ryska staten. Uppsatsen visar också på hur televisionen bevakat presidentvalen 2000 och 2004 och hur detta påverkat utgången av valen. Tillsist sammanförs uppsatsens delar i en diskussion om hur ägandet av televisionen påverkar dess utbud och i förlängningen hur det påverkar televisionens publik.

Författare

Marika Eriksson

Lärosäte och institution

Malmö högskola/IMER

Nivå:

"Kandidatuppsats". Självständigt arbete (examensarbete ) om minst 15 högskolepoäng utfört för att erhålla kandidatexamen.

Läs mer..