Sök:

Läcker företag information?

En studie om aktiehandlarnas förmåga att förutspå kvartalsrapporter

Huruvida fo?retag la?cker information eller om marknaden pa? annat vis kan fo?rutspa? kvartalsrapporters inverkan pa? aktiepriset a?r studiens syfte att underso?ka. Detta a?r av intresse fo?r aktiea?gare da? det finns stora vinstmo?jligheter i att ha tillga?ng till informationen eller att kunna fo?rutspa? den i fo?rva?g. Tio stycken svenska storfo?retags aktier, under tio a?rs tid, har anva?nts fo?r att finna dessa mo?nster. Rent praktiskt har eventstudiemetoden, tillsammans med den sa? kallade marknadsmodellen, anva?nts fo?r studera dessa tio aktier. Resultaten av genomfo?rda t-test och ackumuleringar av fo?retagens avkastningar talar inte fo?r att marknaden systematiskt har kunnat fo?rutspa? hur kvartalsrapporter kommer att pa?verka ett fo?retags akties pris. Pa? samma vis har studien inte kunnat pa?visa na?gon form av systematiskt informationsla?ckage. 

Författare

Niklas Andersson

Lärosäte och institution

Uppsala universitet/Nationalekonomiska institutionen

Nivå:

"Kandidatuppsats". Självständigt arbete (examensarbete ) om minst 15 högskolepoäng utfört för att erhålla kandidatexamen.

Läs mer..