Sök:

Kemisk fa?llning av sorteringsvatten

Lakvatten bildas da? regnvatten perkolerar genom en deponi och har en varierande fo?roreningsgrad. Sorteringsvatten a?r vatten fra?n ha?rdbelagda sorteringsytor da?r avfallet sorteras efter karakta?r. Fo?r en deponiverksamhet a?r lak- och sorteringsvatten de i huvudsak sto?rsta pa?verkande faktorerna pa? den omgivande miljo?n. Sofielunds a?tervinningsanla?ggning a?gs av SRV a?tervinning och a?r bela?gen vid Glado? kvarn i Huddinge kommun. Anla?ggningen a?r en av de sto?rsta i landet med en a?rlig mottagning av o?ver 200 000 ton industri- och husha?llsavfall. Reningen av lak- och sorteringsvattnet fra?n deponin sker i den lokala reningsanla?ggningen som drivs av Stockholm vatten innan det skickas vidare till Henriksdals reningsverk i Stockholm. Reningen besta?r av silning, biologisk rening, sedimentering samt filtrering genom sandfilter. Fo?r att Henriksdal ska kunna REVAQ certifiera sitt slam bo?r halter av besta?mda parametrar understigas.I examensarbetet har reningsfo?rfarandet setts o?ver och optimerats efter vattnets karakta?r. Kravet fo?r rening av stro?mmarna lak- och sorteringsvatten skiljer sig na?got och fo?r att minska belastningen pa? det biologiska reningssteget har sorteringsvattnet ista?llet genomga?tt kemisk rening. Uppgiften var att utreda hur den kemiska fa?llningen vid anla?ggningen ska bedrivas med den maskinella utrustning som finns samt ge rekommendation till fo?rba?ttringar. Vattnets fo?roreningsgrad bedo?mdes efter analysresultat inom kontrollprogrammet och riktva?rden i pro?votidsvillkoret. Optimeringen av den kemiska reningen testades pa? lab med olika fa?llningskemikalier fo?r att sedan appliceras vid anla?ggningen. Ma?let var att minska partikelinneha?llet i vattnet och reducera tungmetallerna kadmium, krom, kvicksilver, bly, koppar och zink i sorteringsvattnet. Resultaten fra?n lab stod som grund fo?r testningen i full skala da?r kemikalierna tilla?mpades i ett verkligt scenario och optimerades utifra?n utfallet.Sorteringsvattnet inneho?ll ho?ga halter av tungmetaller och organiskt material innan rening och god reducering kunde observeras efter behandling. Tva? kemikalier som visat ba?st resultat vid labtester, PAX-XL60 och PIX-111, testades vid reningsanla?ggningen. Efter utfo?rda fo?rso?k i lab visade PAX- XL60, en flytande aluminiumklorid, fra?mst resultat i att avskilja partiklar och fo?roreningar. Vid applicering vid reningsanla?ggningen visade sig PIX-111, som a?r en flytande ja?rnklorid, de mest eftertraktat resultat med tanke pa? effektivitet, pris och hantering. Det visade sig att en dosering av cirka 20 mg aktivt a?mne per liter sorteringsvatten var fullt tillra?cklig fo?r att uppna? god rening. Fo?r att minska kemikaliekonsumption och kostnader bo?r doseringsfo?rfarandet ses o?ver fo?r att hitta en mer exakt dosering vilket ocksa? kan vara bra ur en miljo?synpunkt. 

Författare

Oscar Sernstad

Lärosäte och institution

KTH/Industriell ekologi

Nivå:

"Masteruppsats". Självständigt arbete (examensarbete) om 30 högskolepoäng (med vissa undantag) utfört för att erhålla masterexamen.

Läs mer..