Sök:

Karteller- Bör de kriminaliseras?

Upphovsrätt är den rätt som författare, kompositörer, konstnärer och andra upphovsmän har till sina verk. Bestämmelserna om detta finns i lagen (1960:729) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk. Upphovsrätt avser att ge rättsligt skydd för resultat av andligt skapande i vilken form det än föreligger samt en rätt till ersättning för skapade verk. Upphovsrätten har emellertid tvingats genomgå omfattande förändringar på grund av den tekniska utvecklingen som sker på området. Den digitala teknologin möjliggör idag att det snabbt, billigt och enkelt går att framställa nästan exakta kopior av skyddade verk i alla former och att överföra dem till ett stort antal mottagare med hjälp av internationella nätverk som Internet. Detta kan exempelvis ske genom s.k. P2P nätverk, d.v.s. fildelningssprogram. Dessa program gör det väldigt enkelt att dela med sig av upphovsrättsligt skyddat material, utan upphovsmannens tillåtelse. Denna utveckling har medfört att upphovsrättshavarna söker skydda och stärka sina rättigheter genom att dels få igenom lagändringar och dels genom olika intresseorganisationer som värnar och arbetar för deras intressen. Detta har i sin tur lett till att andra viktiga intressen har fått ge vika för upphovsrättsinnehavarnas, såsom tillgång till information och integritetsskydd.

Författare

Helena Johansson

Lärosäte och institution

Örebro universitet/Institutionen för beteende-, social- och rättsvetenskap

Nivå:

"Magisteruppsats". Självständigt arbete (examensarbete ) om minst 15 högskolepoäng utfört för att erhålla magisterexamen.

Läs mer..