Sök:

Informationsförsörjning i intranätmiljöer

Kommunikativ innovation


Kommunikativ innovation är ett hett forskningsområde med tanke på web 2.0. Interaktion mellan människor uppstår kontinuerligt i vardagen och det är just i dessa konstellationer som ny kunskap genereras, information delas och erfarenhet bekräftas.Uppsatsen fokuserar på innovativ kommunikation i intranätmiljöer. Syftet är att undersöka resultatet från den årliga enkätundersökningen av verksamhetsportalen på företag X med målet att generera nya perspektiv på portalens potential ur ett kommunikativt perspektiv. Intentionen med uppgiften är att generera ett resultat som är i linje med de förväntningar systemets användare har och företagets strategiska målsättning att vara en kunskapsstark, homogen organisation med starkt intern kultur.Strategin har varit en metodkombination med en primär kvantitativ studie omfattande 378 respondenter i en online enkätundersökning samt en kompletterande kvalitativ intervju. Även det vetenskapliga perspektivet är dualistiskt och innefattar såväl en hermeneutisks som en pragmatisk syn på undersökningen. Metoden har resulterat i ett emiriskt material som analyserats ur ett holistiskt perspektiv med Knowledge Management, kommunikation och organisationskultur som tre primära katalysatorer. Analysen är realiserad i två steg varav det första innehåller en generell tolkning av resultatet medan det andra fokuserar på korstabulering och resultatfördelning med intentionen att finna intresseväckande kombinationer.Målet har varit att svara på följande forskningsfrågor:Vad är den generella uppfattningen om verksamhetsportalen och finns det några utmärkande tendenser i undersökningen?Finns det några markanta skiljaktigheter i undersökningen i förhållande till föregående års undersökning?Hur kan verksamhetsportalen utvecklas ur ett kommunikativt perspektiv?Resultatet påvisar en jämförbart produkt med tidigare års undersökningar och den mest betonade tendensen i undersökningen är intresset för nyhetsflödet. Ur ett kommunikativt perpektiv finns det möjlighet att utveckla verksamhetsportalen med ett koncept inspirerat av web 2.0, där wikis och bloggar skulle kunna utgöra två primära komponenter.Slutsatserna påvisar flera inspirerande produkter av studien med tekniken, den mänskliga faktorn och interaktion som gemensamma nämnare. Avslutningsvis diskuteras även framtida forskningsmöjligheter, aha upplevelser som genererats under studiens framfart och ett kritiskt perspektiv för att bevisa realismen i arbetsprocessen. 

Författare

Jessika Svensson

Lärosäte och institution

Linnéuniversitetet/Institutionen för datavetenskap, fysik och matematik, DFM

Nivå:

"Magisteruppsats". Självständigt arbete (examensarbete ) om minst 15 högskolepoäng utfört för att erhålla magisterexamen.

Läs mer..