Sök:

Frivillighetsorganisationer i arbetet med hemlöshet i Sverige, Polen och Kanada

Komparativ analys i relation till välfärdsstaten


Syftet med studien är att belysa frivillighetsorganisationers arbete med hemlöshet i Sverige, Polen och Kanada genom att, utföra en komparativ analys av deras tillvägagångsätt och metoder i relation till olika välfärdskontexter. Studien insamling av primärdata är gjord genom semistrukturerade intervjuer med tre nyckelrespondenter från respektive land. Intervjufrågorna är framtagna utifrån det syfte och frågeställningar som genomsyrar studien och för att få fram frivillighetsorganisationernas egna upplevelser om relationen till hemlöshet och välfärdsstaten. Materialet analyserades därefter utifrån en historisk och traditionell komparation av organisationernas ökade utrymme i den tillbakadragande välfärdsstaten. Slutsatsen i denna studie är att frivillighetsorganisationerna bör kräva mer utrymme i samhället, främst i Sverige och Polen. Utifrån välfärdsstatens tillbakadragande bör kommunikation och samarbete öka mellan frivillighetsorganisationer och den offentliga och privata sektorn inom arbetet med hemlöshet i respektive land.

Författare

Örn Rubensson Frida Liljedahl

Lärosäte och institution

Mittuniversitetet/Avdelningen för socialt arbete

Nivå:

"Uppsats för yrkesexamina på grundnivå". Självständigt arbete (examensarbete)om minst 15 högskolepoäng utfört för att erhålla yrkesexamen på grundnivå.

Läs mer..