Sök:

FINSKA OCH SPANSKA INBÖRDESKRIGET I HISTORIELÄROBÖCKER 1960-2009

EN IDEOLOGIANALYS AV 17 HISTORIELÄROBÖCKERS FRAMSTÄLLNING AV FINSKA OCH SPANSKA INBÖRDESKRIGET


I denna uppsats undersöks hur läroböcker i historia från år 1960 till år 2010 för gymnasieskolan framställt spanska och finska inbördeskriget i syfte att jämföra framställningarna över tid. Studien är kvalitativ i form av en textanalys där undersökningsobjektet varit historieläroböckers texter om finska och spanska inbördeskriget. Uppsatsen undersöker likheter och skillnader men också framställningarna av inbördeskrigens ideologiska anknytningar.Uppsatsen utgår från läroplansteori och analyseras utifrån definitioner av begreppen ideologi och hegemoni. Begreppen har använts som utgångspunkt för att ställa frågor till texterna som sedan analyseras utifrån en operationalisering av begreppen, vilket för studien inneburit att vi undersökt, bland annat, orsaker, konsekvenser och bildanvändning i framställningarna. Resultaten av studien visar på likheter i framställningen av det spanska inbördeskriget samt det finska inbördeskriget. I läroböckerna framställs inbördeskrigen som resultat av främst stora ideologiska motsättningar med undantag från 70- och 80-talet då inbördeskrigen främst benämns som klassmotsättningar. Resultaten visar på stora likheter i skiftningarna av orsaksförklaringarna till de båda inbördeskrigen. Orsakerna bakom inbördeskrigen har skiftat från att bero på socioekonomiska motsättningarna enligt läroböckerna till att huvudsakligen karakteriseras som inbördeskrig med ideologiska motsättningar.

Författare

Fredrik Lundgren Cristoffer Augustsson

Lärosäte och institution

Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

Nivå:

"Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå". Självständigt arbete (examensarbete) om 30 högskolepoäng utfört för att erhålla yrkesexamen på avancerad nivå.

Läs mer..