Sök:

Etnicitet - en förenklad och missvisande orsaksförklaring? En komparativ studie av etnicitetens roll i konflikterna i Rwanda och Darfur


Rwanda och Darfur karaktäriseras som två av de mest fruktansvärda etniska krig i modern tid. Etnicitetens roll uppfattas spela en mycket viktig roll samt vara den grundläggande orsaksförklaringen till konflikterna. Detta anser vi dock vara en förenklande och missvisande bild som bör ifrågasättas. Enligt det socialkonstruktivistiska synsättet skapas etnicitet i relation till någon annan samt är i ständig förändring och utveckling. Såväl Rwanda som Darfur är starkt präglade av tidigare kolonialmakters välde, vilket bidragit till en polariserande effekt av de olika etniska tillhörigheterna. Konflikterna har även blossat upp på grund av maktkamp mellan eliter, svag legitimitet på regeringsnivå samt socialt och ekonomiskt marginaliserande. Likaså har de fattiga afrikanska landsområdena upplevt ökad konkurrens om områdenas knappa mark och resurser, vilket också bidragit till motsättningarna. Således menar vi att konflikterna är betydligt mer komplicerade än vad etiketten etnisk ger utrymme för.

Författare

Kristina Collén Anne Stubert

Lärosäte och institution

Lunds universitet/Statsvetenskapliga institutionen

Nivå:

"Övriga arbeten". Paper/studentarbete skrivna inom studentens andra terminen (31,5-60 högskolepoäng).

Läs mer..