Sök:

Energianalys av MVG-gallerian, samt en jämförelse av beräkningsprogram


På uppdrag av Sweco Systems i Umeå har detta examensarbete utförts under våren 2013. Syftet var att undersöka huruvida något av de energiberäknings-program som används på företaget kan anses vara lämpligt vid energikartläggningar av befintliga fastigheter.Inledningsvis utfördes en energikartläggning av fastigheten Odin 12 i Umeå, som i huvudsak utgörs av gallerian MVG. Med resultaten från denna energikartläggning som grund beräknades därefter fastighetens energianvändning i två olika program ? VIP-Energy och IDA Indoor Climate and Energy.Resultaten från den inledande kartläggningen visar att fastigheten har ett lågt behov av fjärrvärme, vilket förklaras av fastighetens höga elförbrukning. Den stora användningen av el genererar stora mängder internvärme som, förutom att sänka fjärrvärmebehovet, även medför att fastigheten under hela året har ett kylbehov.Utvärderingen av de två beräkningsprogrammen visar att VIP-Energy är ett lämpligt program att använda vid energikartläggningar. Programmet är enkelt och flexibelt, vilket medför att uppbyggandet av en beräkningsmodell går relativt snabbt. Vad gäller tidsåtgången för själva simuleringarna är också VIP-Energy det program som är klart snabbast.

Författare

Simon Burman

Lärosäte och institution

Umeå universitet/Institutionen för tillämpad fysik och elektronik

Nivå:

"Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå". Självständigt arbete (examensarbete) om 30 högskolepoäng utfört för att erhålla yrkesexamen på avancerad nivå.

Läs mer..