Sök:

Den klimatsmarta grisen - visst finss den!

En LCA av gris och olika förändringar i produktionssystemet i syfte att minska klimatpåverkan.


Förståelse för hur vår mat påverkar klimatet blir allt mer viktigt. Grisproduktion har visat sig ha betydligt mindre klimatpåverkan än nötköttsproduktion dock har befintlig forskning visat att all köttproduktion relativt sett leder till stor miljöpåverkan. Att grisen står sig starkt i miljösynpunkt jämfört med nötkött ger inget skäl till att inte försöka göra grisen mer klimatsmart. Syftet med studien är att beräkna potentialen att minska den svenska grisens klimatpåverkan genom olika produktionsförändringar. De produktionsförändringar som undersökts är; användning av förnyelsebar energi till stall(vindkraft), biogasproduktion av gödsel och användning av restprodukter som foder och då matavfall. Detta är en screening-livscykelanalys där endast Global Warming Potential tas i hänsyn med ett 100 års perspektiv. Den funktionella enheten(FE) är 1 kg ben- och fettfritt griskött. Genom att använda förnyelsebar energi i form av vindkraftproducerad el till stall kan klimatpåverkan potentiellt minskas med 3,3 %. Genom att ha en biogasproduktion av gödslet kan klimatpåverkan potentiellt minskas med 31,8 % och genom att använda restprodukten, matavfall, som foder kan klimatpåverkan potentiellt minskas med 54,2 %. Resultaten i studien visar att det potentiellt går att producera en klimatsmart gris. 

Författare

Evelina Klitterud

Lärosäte och institution

Linnéuniversitetet/Institutionen för naturvetenskap, NV

Nivå:

"Kandidatuppsats". Självständigt arbete (examensarbete ) om minst 15 högskolepoäng utfört för att erhålla kandidatexamen.

Läs mer..