Sök:

Cross-border

en kulturgeografisk produkt för Scandinavian Islands


Denna uppsats grundar sig på ett examensarbete via Scandinavian Islands där syftet har varit att studera möjligheterna till att skapa en turistprodukt, utifrån temat vikingar, som kan förstärka och binda besöksnäringen i regionerna mellan länderna Sverige och Finland. Utifrån detta har frågor tagits fram i form av: Är det möjligt att skapa en cross-border produkt, i form av en vikingarutt, som sträcker sig mellan Sveriges och Finlands skärgård? Hur ser samarbetsmöjligheterna ut för en potentiell vikingarutt?, och Är vikingatemat något som skulle fungera året om, eller är det säsongsbetonat?För att besvara dessa frågor har vi utgått från framförallt kvalitativa metoder i form av intervjuer och informationssökning via olika webbsidor kopplade till temat. Den teoretiska referensramen grundar sig mycket utifrån turistiska perspektiv blandat med tankar från det kulturgeografiska. Under tidigare forskning tas exempel upp som både kan kopplas till temat och vikingarutten som attraktion, men även styrka teoriernas grundvärderingar.Under arbetets gång har vi kommit fram till att samarbete är något som viktigt vid skapandet av en cross-border produkt. Utifrån detta har vi kommit fram till att en vikingarutt skulle vara möjlig att konstruera, då det enligt vår undersökning finns en vilja att samarbeta. Ett problem som dock kvarstår är vikingaattraktionernas olika öppettider och kapacitets möjligheter att ta emot besökare. Detta finner vi inte som omöjligt att ändra på om det skulle finnas ett välfungerande samarbete mellan de olika attraktionerna.

Författare

Melissa Andersson Sarah Abrahamsson

Lärosäte och institution

Södertörns högskola/Institutionen för ekonomi och företagande

Nivå:

"Kandidatuppsats". Självständigt arbete (examensarbete ) om minst 15 högskolepoäng utfört för att erhålla kandidatexamen.

Läs mer..