Sök:

Budu 4erez 5

SMS på ryska


Denna uppsats presenterar olika språkliga företeelser som förekommer i SMS på ryska och diskuterar tänkbara tolkningar och förklaringar.Bland annat presenteras exempel på olika metoder att komprimera språket, t.ex. utelämnade mellanslag, utelämnade skiljetecken, förkortningar av ord och satser. Vidare presenteras och kommenteras olika observerade metoder att transkribera ryska till det latinska alfabetet.Därefter ges exempel på lekfullhet och formexperiment av olika slag. Hit hör bl.a. användning av s.k. smileys, lek med ord och stil, inblandning av andra språk. Sedan diskuteras förekomsten av stavfel och tänkbara orsaker till dessa. Detta följs av en jämförelse mellan rysk telegramstil och SMS på ryska.Slutligen görs en snabb överblick i hur SMS-språket passar in i ett historiskt sammanhang och faktorer som kan påverka dess utveckling inom den närmaste framtiden. Studien bygger på 59788 SMS som samlades in i Moskva i maj 2010. Nyckelord: #a Ryska språket #x SMS (textmeddelanden) #2 sao

Författare

Tor-Björn Fjellner

Lärosäte och institution

Stockholms universitet/Slaviska institutionen

Nivå:

"Kandidatuppsats". Självständigt arbete (examensarbete ) om minst 15 högskolepoäng utfört för att erhålla kandidatexamen.

Läs mer..