Sök:

Bistånd för förändring

en studie av svenskt bistånds påverkan på lokal nivå i Rwanda


Den här uppsatsen undersöker hur svenskt bistånd påverkar lokala förhållanden i Rwanda. Genom att analysera hur en NGO verksam i Rwanda, Vi-skogen, påverkas av de riktlinjer som satts upp av Sida, Sveriges biståndsorgan, så visar den hur en instrumentell inställning i bistånd kan vara etiskt problematiskt, samt ett hot mot själva genomförandet. Först fokuserar analysen på Vi-skogen Rwandas inbördes relationer och hur dessa påverkas av den instrumentella målsättningen, för att sedan vidgas till att diskutera hur deras arbete i Rwanda påverkas, och hur detta påverkar de bönder de arbetar med. Studien bygger på empiriskt material insamlat under ett tre månaders besök till Rwanda och Vi-skogen. Analysen använder sig främst av Jürgen Habermas teorier kring systemets kolonialisering av livsvärlden, samt Erving Goffmans teorier om individers självpresentation i samhället. Återkommande i uppsatsen är förhållandet mellan en instrumentell rationalitet och de förståelseprocesser som människor är beroende av för att skapa tillit i interaktioner.

Författare

Johan Wollin

Lärosäte och institution

SLU/Dept. of Urban and Rural Development

Nivå:

"Övriga arbeten". Övriga arbeten, t.ex projektarbeten.

Läs mer..