Sök:

Biomalkonceptet

En livscykelanalys över hur animaliska biprodukter hanteras


Kandidatuppsats i företagsekonomi, Ekonomihögskolan vid Växjö universitet, företagsekonomi, EKL 361, VT 2007Författare: Maria Karlsson, Sofia Lanebäck och Fatima SalehHandledare: Helena Forslund och Leif EnarssonTitel: Biomal konceptet - En Livscykelanalys över hur animaliska biprodukter hanterasBakgrund: Det har länge varit ett problem att göra sig av med animaliska biprodukter och volymerna har även ökat sedan nytt EU-direktiv från 2005 förbjöd deponering av organiskt avfall. Biomal produceras genom att animaliska biprodukter krossas och mals ner till en köttmassa.En Livscykelanalys är en metod som belyser miljöpåverkan från en process, produkt eller aktivitet genom att påvisa och kvantifiera användning av energi och material och miljöutsläpp.Syfte: Beskriva hur Biomalkonceptet ser ut idag genom att göra en LCA (Livscykelanalys).Metod: Vår uppsats är en fallstudie på Biomalkonceptet. Vi har en positivistisk grundinställning då vårt mål har varit att undersöka processerna på ett så objektivt sätt som möjligt. Vi använder oss av både kvalitativ och kvantitativ forskningsmetod. Våra primärdata fick vi genom intervjuer och observationer och våra sekundärdata fick vi genom litteraturstudier och material tillhandahållet från intervjuobjekten.Slutsatser: Biomals produktionsprocess är en sluten process som orsakar minst miljöbelastningar. Transporterna utgör den största miljöbelastningen för Biomalkonceptet. Biomal förbränns tillsammans med torv, RT-flis och PTP i varierande blandningar. Enligt belastningsindex ECO Sweden 1998 utgör NOx den största miljöbelastningen, vilket bidrar till försurning och övergödning. Enligt belastningsindex ET-long Sweden utgör CO2 den största miljöbelastningen, vilket bidrar till växthuseffekten.Förslag till fortsatt forskning: Vi skulle gärna se att denna studie kompletteras med information om torv, RT-flis och PTP och sedan används vid en jämförelse med något annat bränsle eller annan bränsleblandning. Även annan användning av ABP skulle vara intressant att undersöka, till exempel dess framtida användning i Biodiesel.

Författare

Fatima Saleh Sofia Lanebäck Maria Karlsson

Lärosäte och institution

Växjö universitet/Ekonomihögskolan, EHV

Nivå:

"Kandidatuppsats". Självständigt arbete (examensarbete ) om minst 15 högskolepoäng utfört för att erhålla kandidatexamen.

Läs mer..