Sök:

Belöningssystem i detaljhandeln - En studie av Expert och KappAhl med hänsyn till företagens kundintensitet


Bakgrund: I och med det hårda konkurrensläget i detaljhandeln måste företag ställa allt högre krav på de anställda. Det med anledning av att de anställda är företagets ansikte utåt samt att de är en kritisk faktor för företagets långsiktiga överlevnadsförmåga. Vikten av hur de anställda motiveras att arbeta utefter företagets uppställda mål är väl studerat inom managementlitteraturen, där framförallt belöningssystemets utformning och effekter har studerats.Problemformulering: Det finns en begränsad empirisk forskning om hur belöningssystem skall vara utformade i detaljhandeln. Vidare saknas hur den anställdes arbetsuppgifter, med betoning på graden av personlig service, påverkar utformningen av företagens belöningssystem. Därmed har studiens problemformulering formulerats enligt följande: Hur inverkar företagets grad av kundintensitet på utformningen av belöningssystemen i detaljhandeln?Syfte: Syftet med studien är att beskriva hur belöningssystemen ser ut inom två valda detaljhandelsföretag, där vi avser att undersöka om företagets grad av kundintensitet påverkar utformningen av dess belöningssystem. Utifrån vår teoretiska referensram och empiriska studie utförs en analys där ett lämpligt belöningssystem, med hänsyn till kundintensiteten, presenteras i studiens kapitel ?Rekommendationer till företagens belöningssystem?.Metod: Studien karaktäriseras av kvalitativa intervjuer med de utvalda företagen. Inom respektive företag har fyra butiksanställda samt två butikschefer studerats. Studiens empiriska material har därefter analyserats med stöd av den teoretiska referensramen.Slutsats: Vår slutsats är att kundintensiteten, i studiens företag, påverkar utformningen av belöningssystemen. Framförallt ser vi att vid hög kundintensitet har företag goda skäl att utforma individuella monetära belöningssystem, baserade på finansiella mått. Vid låg kundintensitet har företag incitament att utforma icke-monetära gruppbaserade belöningssystem, vilka baseras på både finansiella och icke-finansiella mått.Förslag till vidare studier: Under studiens arbetsprocess uppstod ett antal frågeställningar vilka vi anser är intressanta för vidare studier. Den första är att studera kundintensitetens påverkan på personalomsättningshastigheten i de olika branscherna inom detaljhandeln. Vidare anser vi att en heltäckande studie kring ett företags belöningssystem inom detaljhandeln, där belöningssystemets uppfattning studeras från företagsledningen ner till butiksanställd, är en intressant frågeställning. Avslutningsvis anser vi att en studie av vilka aspekter en bedömningsmall inom hemelektronikbranschen lämpligtvis borde innefatta vore intressant att studera.

Författare

Andreas Malmström Daniel Danielsson

Lärosäte och institution

Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

Nivå:

"Kandidatuppsats". Självständigt arbete (examensarbete ) om minst 15 högskolepoäng utfört för att erhålla kandidatexamen.

Läs mer..