Sök:

Bedömning och samverkan vid arbetsplatsförlagd utbildning


Med beaktande av den betydelse som den praktiska kunskapen har och den vikt man lägger vid den samverkan som sker mellan skola och arbetsliv har följande studie gjorts. Inom det nationella Hotell- och restaurangprogrammet är yrkesämnena till stor del förlagda på det som benämns APU-tid (arbetsplatsförlagd utbildningstid). Det har genomförts ett antal intervjuer med yrkeslärare och APU-handledare i syfte att ta reda på hur bedömningen utförs av elevernas insats under deras APU. Det har också undersökts hur den samverkan som sker mellan skolor och handledare på APU-platserna fungerar.

Författare

Frank Jernberg

Lärosäte och institution

Malmö högskola/Lärarutbildningen

Nivå:

Detta är ett examensarbete.

Läs mer..