Sök:

Sökresultat:

354 Uppsatser om Mobil webbtj??nst - Sida 1 av 24

Android-applikation för hälsokontroll

Denna rapport beskriver planering och utveckling av en Android-applikation och en webbtjänst på uppdrag av Explizit AB. Applikationen och webbtjänsten ska vara knutna till CheckUp Life, en produkt för kontroll och uppföljningar av personers hälsostatus. Kraven är att Android-applikationen visuellt och funktionsmässigt ska likna den webbapplikation som idag existerar för CheckUp Life samt att kommunikation mellan applikation och webbtjänst håller hög säkerhet. Resultatet blev en REST-baserad webbtjänst, med WCF i grunden, säkrad med SSL och basic authentication och en Android-applikationen som kommunicerar med webbtjänsten samt visuellt och användarmässigt liknar webbapplikationen..

Mobil datoranvändning

Mobil datoranvändning är ett relativt nytt begrepp, men tekniken som sådan har funnits under en längre tid. I vårt arbete ringar vi in begreppet mobil datoranvändning och visar vad detta kan innebära. Alltför ofta fokuseras diskussionen om mobil datoranvändning kring den teknik som används och vilken utveckling som sker inom detta område. En viktig aspekt som man inte får glömma bort är vilken nytta organisationer kan ha av att använda denna teknik. Vi vill med vårt arbete visa hur mobila enheter och mobil datorkommunikation kan användas för att förbättra informationshanteringen för fältarbetande personal.

Affärsnyttan av mobil informationsteknologi

I denna uppsats behandlas synen på mobilitet och affärsnytta hos organisationer som använder mobila tjänster och produkter samt marknadsför dem. Detta har vi gjort genom att intervjua fem personer som är och varit verksamma inom IT-branschen under en längre tid. Undersökningen har visat att begreppet affärsnytta används som ett generellt begrepp som täcker över en rad olika aspekter och faktorer, samt visat på kontextens signifikans i frågan. Sammanfattningsvis har vi kommit fram till att affärsnyttan av mobil informationsteknologi uppkommer då den används som en möjliggörare..

Mobil enhet för kameraövervakning

En mobil kameraövervakningslösning är idealiskt att ha när tillfällig övervakning måste ske, på t.ex. Båtklubbar, Hamnar, Byggarbetsplatser, Inhägnade uppställningsplatser, Parkeringar, Event m.fl. Det som sker idag då dessa platser ska övervakas är att en fast mast ställs dit med hjälp av en lastbil med kran eller att kamerorna sätts upp på befintliga byggnader. I dagsläget finns ingen tillräckligt mobil helhetslösning för den här typen av övervakning i Sverige..

Framtagning av mobil rengöringsenhet

Projektet har gått ut på att utifrån en stationär rengöringsutrustning, för livsmedelsindustrin, ta fram en mobil enhet med samma funktioner som den stationära..

Plåtformningsutrustning för demonstration och utbildning

Konstruktion av mobil pressutrustning med tillhörande stans- och klippverktyg för demonstrationsändamål..

Mobila kontor för fältarbetande personal

Begreppet mobil kommunikation har funnits ett bra tag, och mobila enheter är idag mycket vanliga och nya modeller kommer hela tiden. Dessa enheter har med tiden blivit mindre och kraftfullare, och möjligheterna att använda dem har blivit fler och fler. Alltför ofta är dock diskussionen kring mobil kommunikation fokuserad på konsumentinriktade tjänster, och ofta förbises de verkliga användningsområdena för mobil kommunikation. Det är viktigt att komma ihåg att det är inom vissa yrkesgrupper som mobil kommunikation kan vara riktigt användbart. Med denna uppsats vill vi visa att fältarbetande personal är en av dessa yrkesgrupper som kan ha stor användning av mobil kommunikation, samt visa hur denna teknik påverkar fältarbetarnas informationshantering.

Den mobila marknadsföringens utveckling - Sociala medier som plattform för mobil marknadsföring.

Företag har sedan länge varit intresserade av mobil marknadsföring och då speciellt medplatsbaserade tjänster (Location Based Services ? LBS) som fokus. Ett stort hinder för denna nyamarknadföringskanal har då varit att hantera kundens acceptans till reklam i mobilen. Vårt syfteär att identifiera faktorer som visat sig vara kritiska och idag hanterbara för att uppnå en lyckadmobil marknadsföring. Den utförda empiriska studien pekar på att en stor del av befolkningenäger tillräckligt avancerade mobiler för att hantera en mer anpassad mobil marknadsföring.

Mobil positionering vs Personlig integritet

År 2003 hade hela 90 procent av Sveriges befolkning i åldern mellan 16-75 år, enligt Statistiska Central Byrån, tillgång till mobiltelefon. När mobiltelefonanvändaren använder mobiltelefonen blir han eller hon automatiskt sårbar för övervakning i form av bland annat mobil positionering. Mobil positionering är en teknik som används för att ta reda på var en viss mobiltelefon befinner sig geografiskt vid en viss tidpunkt. Är mobiltelefonen påslagen är det också möjligt att ta reda på dess geografiska position. En viktig aspekt med mobil positionering är skyddandet av den personliga integriteten.

Mobil positionering vs Personlig integritet

År 2003 hade hela 90 procent av Sveriges befolkning i åldern mellan 16-75 år, enligt Statistiska Central Byrån, tillgång till mobiltelefon. När mobiltelefonanvändaren använder mobiltelefonen blir han eller hon automatiskt sårbar för övervakning i form av bland annat mobil positionering. Mobil positionering är en teknik som används för att ta reda på var en viss mobiltelefon befinner sig geografiskt vid en viss tidpunkt. Är mobiltelefonen påslagen är det också möjligt att ta reda på dess geografiska position. En viktig aspekt med mobil positionering är skyddandet av den personliga integriteten.

Frågehantering i en mobil databasmiljö

Rapportens studie jämför en distribuerad och mobil databasmiljö med avseende på frågehantering. Områden som fokuseras inom frågehantering är: dataorganisation och distribution, lokaliseringshantering, skalbarhet, frågekostnader samt frånkopplad operation. Rapportens slutsatser fastslår att grundläggande skillnader inte existerar mellan miljöerna med avseende på frågehantering, vilket ger till följd att formulerad problemhypotes verifieras..

Processoperatörens mobilitet -teknikstöd för mobil larmhantering

Processindustrin har möjligheten att ta steget in i en ny utvecklingsfas där teknik kommer att spela stor roll. I och med att teknik allt mer stödjer mobilitet öppnas möjligheten för processoperatörer att på valfri plats kunna övervaka och styra tillverkningsprocessen. Med denna rapport presenterar författaren sin empiriska studie på en högteknologisk fabrik. Studiens fokus ligger i betydelsen av processoperatörernas mobilitet och hur den framträder i deras arbete. Studien visar att mobilitet för operatörerna på fabriken är en del av deras yrkesutövande och väsentlig för att kunna styra tillverkningsprocessen.

Mobil Informationssäkerhet : Surveyundersökning med fokus på medvetenheten angåenderiskerna inom mobil IT-säkerhet

Informationssäkerhet samt IT-säkerhet är ett ständigt aktuellt ämne. I och med att utvecklingenhela tiden går framåt, så uppstår det ständigt nya hål i säkerheten hos ny programvara. Dettaberor delvis på att det självklart är själva programmet som kommer ut först, inte den skadligaprogramvaran. Syftet med den här uppsatsen är att på ett kvantitativt sätt analysera data somsamlas in via enkätsvar, för att få en överblick i hur IT-säkerhetsmedvetna de tillfrågade är närdet gäller mobila enheter. Även vanliga hot mot mobila enheter presenteras, för att få en inblick ivad det finns att skydda sig emot, samt för att öka läsarens medvetenhet angående de olikahoten.

Kan mobila webbsidor fungera intuitivt som en mobil applikation? : En rapport om hur man bygger och optimerar en mobil webbsida som en mobil applikation

Denna rapport kommer att behandla processen i skapandet av RADA som är en applikation där användare kan dela idéer. RADA är ett uppdrag av Acne Digital som jag har tillägnat 3 månaders praktik. Målet med RADA är att medarbetarna som jobbar på Acne Digital ska på en snabbt och interaktivt sätt kunna dela idéer och bilder. Rapporten beskriver hur arbetet gick till från koncept, design och utveckling till en färdig slutprodukt. Jag kommer att undersöka skillnaderna mellan olika tillvägagångssätt när det gäller utveckling och design för webbaserade applikationer och så kallade native applikationer, som släpps på App Store eller Google play.

Hållbara vägtransporter med IT

De teknologiska framstegen inom mobiltelefoni de senaste åren, har bidragit till att människor kan utföra sysslor oberoende av plats. För företag som tillhandahåller webbtjänster är mobila applikationer någonting som kan utnyttjas för att öka användning av deras tjänst. I uppsatsen undersöks om detta stämmer eller ej.För företag blir det viktigt hur en mobil applikation integreras mot den befintliga webbtjänsten. Det är dessutom relevant för företag att veta hur applikationen påverkar användningen av den initiala webbtjänsten.I studien utvecklas en mobil applikation från grunden för att se vilka potentiella problem företag kan stöta på vid utveckling av en mobil applikation. Intervjuer görs med företag som utvecklat mobila applikationer till befintliga webbtjänster, för att undersöka hur de upplevt effekterna av applikationen efter lansering.Resultaten visar att lansering av en mobil applikation ofta görs till mer än en typ av mobiltelefon.

1 Nästa sida ->