Sök:

Sökresultat:

4129 Uppsatser om Mechanical engineering - general - Sida 1 av 276

Mekaniserad Bandslipsmaskin

Att utveckla en utrustning för mekaniserad slipning..

Horisontalrörelse för svetsbrännare

Att utveckla en utrustning för positionering av en svetsbrännares horisontalrörelse..

Lättviktsgripdon

Detta arbete är sekretess belagt under de närmaste två åren och därför kommer bara sammanfattningen att publiceras för tillfället..

Ventilhus för salivsug i dentalutrustning

The purpose of this work is to find out if the suctionvalve to the salivaejector for dental equipment in a simple way can be improved or if a new design is needed. The result of the examination of the suctionvalve shows that the friction between the piston and the seal is high and that this causes the valve in a few cases sheaves. The study concluded that only small changes in material or detail, improve the component..

Moduluppbyggd reglagelåda med ergonomiskt utformad körspak

Det här examensarbetet har genomförts i samarbete med Metso Dynapac AB i Karlskrona. På deras asfaltsvältar finns idag olika modeller av körspakar. De har samma grundfunktion och bör kunna samordnas till ett gemensamt reglage. Detta ger möjligheter att använda rationell tillverkningsmetod p.g.a. volymen.

NBC-anläggning

Projektet bestod i att utveckla en anläggning för personsanering av biologiska-, kemiska- och nukleära stridsmedel, en så kallad NBCanläggning. Arbetet har initierats av Marinens Sjösäkerhetsskola i Karlskrona. Under arbetets gång har Fredy Olssons produktutvecklingsmodell tillämpats. Projektets tyngdpunkt har legat i att söka komponentalternativ för de önskade ändamålen och för att uppfylla kraven. Anläggningen är långt ifrån produktionsklar, men ett omfattande grundarbete har gjorts inför ytterligare bearbetning och komplettering med beräkningar samt vissa komponentval..

Briband - Vattendistribueringssystem

Uppdraget som gavs av Brimer VA Produktion AB i Osby var att ?föra fram deras nya vattenledningssystem i ljuset?, göra en FEM-beräkning på en detalj i systemet och ta fram en ekonomisk samt teknisk jämförelse mot det traditionella vattenledningssystemet. Bästa lösningen på uppgiften var att visualisera vattenledningssystemet med hjälp av animerade filmer. Detta med tanke på att visualisering har ingått till stor del i utbildningen Virtuell Produktutveckling & Design..

Värme & El med Stirlingmotor

En billig och robust motor av stirlingtyp har konstruerats för användning i villor. Som energikälla används de heta rökgaserna från förbränningen i husets panna. Motorn driver en generator i permanent drift under den kalla delen av året då värme- och energiförbrukningen är som störst i vårt land. Under den varma årstiden finns den tillgänglig som reservkraftverk. Tanken är att stirlingmotorns värmare ska placeras i en villapanna för att ta till vara exergipotentialen hos dess höga temperatur.

Analys av arbetsmiljö vid kokarpåsvetsning samt förslag till förbättringar.

Denna rapport är ett inledande steg mot att förbättra arbetsmiljön för svetsare vid påsvetsning med Uddcomb Metoden i massakokare. Syftet med rapporten är att analysera problemet med värme och dålig luft samt förklara hur och varför problemet uppstår. I arbetet ingår även att ta fram olika lösningar för att slutligen hitta ett komplett system för ventilation och kylning. Den föreslagna lösningen består av ett integrerat kylsystem och ett koncept med mindre fläktar, kallade torpeder, som monteras på arbetsplanen vilka driver ut varm och smutsig luft snabbare ur kokaren. Den föreslagna lösningen utreds även ur ett ekonomiskt perspektiv.

Inventering av Maskinisten 6 och Valhall 2 på LEAX fastigheter i Köping enligt MIFO fas 1

This study is a degree project in environmental engineering at Mälardalens university. Its purpose has been to perform a risk assessment on whether or not any contaminations are present in the soil at two properties in Köping. The assessment was to be done accordingly to a method that has been set up by The Swedish Environmental Protection Agency (Naturvårdsverket). The method for investigation of contaminated sites is called MIFO. MIFO consists of two stages.

Nästa generations skolbänk

Examensarbetet Framtidens skolbänk som har utförts på avdelningen för maskinteknik vid Blekinge Tekniska högskola i samarbete med grundskolan Vittra Adolfsberg. Skolbänken är till för att möjliggöra ergonomiskt bra arbetsställningar i både sittande och stående position för alla elever oavsett längd och storlek. Dessutom ska skolbänken underlätta användandet av digitala undervisningsredskap såsom datorer och surfplattor. Examensarbetet består i att utveckla och konstruera en skolbänk som möjliggör detta utan att skolbänken blir för dyr eller för ömtålig för att kunna vara att reellt alternativ för alla skolor. Idag så är projektet på konceptstadiet men det finns definitivt möjligheter att någon variant på mitt förslag skulle kunna kommersialiseras då det i dagsläget inte finns några liknande produkter på marknaden..

Social Engineering : En studie om medvetenhet och förebyggande åtgärder mot Social Engineering på svenska organisationer 

Abstrakt Social Engineering är konsten att manipulera människor, för att på så sätt vinna deras förtroende. Med hjälp av detta förtroende kan attackeraren sedan kringgå säkerhetssystem och få tillgång till organisationers information. Vi har i denna uppsats genomfört elva intervjuer på tre stora organisationer med både IT-chefer och övrig personal. Med dessa intervjuer har vi sedan försökt få en bild av hur medvetenheten ser ut samt vilka åtgärder organisationerna tar för att förhindra Social Engineering. Med denna uppsats vill vi belysa den ovisshet som råder kring Social Engineering, men även farorna och hur effektiv en attack av denna typ kan vara.

En analys av steg och konsekvenser vid införande av MVC

Abstract The purpose of this essay is to find difficulties and risks in the re-engineering process when restructuring to Model-View-Controller (MVC). A thoroughly theory study has been conducted to be able to understand the important steps in the re-engineering process. The methods and concepts of this essay are re-engineering, UML, system development life cycle, design patterns and MVC. The science approach used is design science where the artifact being developed are a set of models.In the analysis phase of the process the system is analyzed. The result of the analysis is notes of difficulties found and models showing the structure of the system.

Avancerad hjärt-lungräddning med mekaniska eller manuella kompressioner : Uppfattningar hos ambulanspersonal om kompetens, övning, patientrisk och överlevnad

Study objectives:Examine ambulance personnel?s perceptions of skills / training and knowledge with regards to the existing mechanical / manual compressions and frequency of training during a work shift. Do ambulance personnel think that mechanical compressions increase survival? Are there concerns that the device could damage the patient?Design: A cross-sectional study, quantitative approach with qualitative elements was conducted.Methods:Questionnaire form, which was answered by 44 ambulance personnel in an ambulance organisation in Sweden. Participants were on a scale of 1-5 to select how they agree with the claims of the study form and also submit their own comments.

Effektivisering av pulverlackeringslinje med inriktning på fixturer

The project has been oriented for development of fixtures to ateljé Lyktan to provide a more efficiency line. In the year 2012 the company invested in a new coating booth, which leads to opportunities to upgrading the fixtures and also new design. The request is to minimize the area for storage of fixtures, and therefore should fixtures be designed to apply as many articles as possible The priority of products that fixtures have development to has been products that are most frequently coated and new products that don?t have any fixtures. The product families that the project has been having focus on is TIME and FOVEA with RONDO. In the developing of fixtures have ideas been discussed with the staff, and instructions were made about how you are suppose to hang up the different products.

1 Nästa sida ->