Sök:

Sökresultat:

819 Uppsatser om Djur - Sida 1 av 55

Djur och barn i förskolans verksamhet

Denna studie syftar till att beskriva hur Djur används i två förskolor med särskild profilering mot Djurhållning samt hur pedagoger använder sig av Djur i ett pedagogiskt syfte. De intervjuer och observationer vi genomfört visar att Djur i den pedagogiska verksamheten har positiva effekter. Den litteratur vi tagit del av visar också att Djur i den pedagogiska verksamheten, och framför allt i arbete med barn i behov av särskilt stöd, är betydelsefullt eftersom det kan få barn att känna empati och utveckla ansvarskänsla..

Djur och natur i förskolan

Syftet med det här arbetet är att undersöka vilka möjligheter som kan finnas inom området Djur och natur och på vilket sätt det i förekommande fall används som en resurs på de förskolor jag besökt. Jag har intervjuat pedagoger för att få en uppfattning om hur de ser på Djur och natur och dess möjligheter samt huruvida några hinder kan upplevas i detta arbete. Jag har funnit att Djur och natur anses vara ett viktigt område och ett intresse som i många fall delas av både barn och pedagoger. De främsta skälen för att inte hålla egna Djur på förskolan var allergier och tidsbrist. Djur och natur används som en resurs på de förskolor jag besökt och flera angav att det var en del av deras arbete med miljöfrågor. .

Förbud mot sexuellt utnyttjande av djur

ResuméTitel: Förbud mot sexuellt utnyttjande av Djur ? En fråga om Djurskydd eller rättigheter?Idag är sexuellt utnyttjande av Djur inte uttryckligt förbjudet i svensk lagstiftning. De undersökningar som gjorts av omfattningen av sexuella övergrepp på Djur visar dock att problemet inte är av trivial karaktär. Även Djurpornografi förekommer i stor omfattning, särskilt på Internet. Detta examensarbete avser att redogöra för rättsläget när det gäller sexuella övergrepp på Djur samt för de argument som har presenterats för respektive emot ett förbud mot sexuellt utnyttjande av Djur.

Rätten till liv - om ickemänskliga djurs rätt till liv

Denna uppsats behandlar särskiljningen mellan mänskliga och ickemänskliga Djur i rättighetshänseende. Mitt syfte är att utifrån en värdegrund baserat i mänskliga rättigheter och frågeställningarna ?Kan en särskiljning mellan mänskliga och ickemänskliga Djur berättigas i rättighetshänseende?? och ?Varför förnekas ickemänskliga Djur rätten till liv?? ifrågasätta varför rätten till liv förnekas ickemänskliga Djur. Min tes är att andra Djur har rätt till liv och tanken är att genom att belysa den antropocentriska världsbilden som präglar samhället synliggöra vad som sammanbinder förtryck mot människor och förtryck riktat mot andra Djur. Jag utgår från de juridiska och politiska instrument som berör vårt förhållande till andra Djur för att fastslå gällande rätt.

Förskolebarns kunskap om djur i närmiljön : kunskapsutveckling med hjälp av ett spel

Syftet med det här arbetet var att undersöka några förskolebarns kunskap om ett antal Djur i närmiljön samt om ett spel kan stimulera barnens kunskapsutveckling. I undersökningen har barn på en förskola intervjuats vid två tillfällen. Barnen fick se på bilder på Djur och andra organismer som finns i naturen, berätta vad bilden föreställer och svara på om det är ett Djur. Ett memoryspel med Djurfotografier tillverkades och användes av pedagoger och barn på förskolan i två veckor. Pedagogerna som använt spelmaterialet svarade på en enkät om spelmaterialets användningsmöjligheter i förskolan och sedan intervjuades en pedagog.

Djur och musik som stimulans i vården av äldre : en litteraturstudie

Syftet med litteraturstudien var att beskriva hur Djur respektive musik kan användas som fysisk-, psykisk- och social stimulans i vården av äldre över 65 år. Litteratur har sökts i tre stora databaser och inkluderad litteratur har analyserats och kvalitetsbedömts. Djur och musik har visat sig ha positiva effekter för de äldre i ordinart boende eller på äldreboende. De positiva effekterna visade sig genom förbättring av depression, ensamhet, sömn, fysiska och kognitiva funktioner. Förbattringarna visade sig genom musikterapi eller Djurterapi där människan kan interagera med Djur.

Vårdpersonalens inställning till och upplevelse av djur på särskilt äldreboende : en enkätstudie

Syftet med studien var att undersöka vårdpersonalens inställning till Djur samt upplevelsen hos vårdpersonal av delaktighet och inflytande när Djur introduceras på särskilda äldreboenden. Metoden var deskriptiv och komparativ studie med kvantitativ ansats med kvalitativa inslag. Enkätstudie besvarades av 102 vårdpersonal på elva särskilda äldreboenden. Resultat visade att 74 %vårdpersonalen ansåg att Djur på särskilt äldreboende är mycket bra och om upplevelsen av sin hälsa i relation till Djur på avdelningen beskrevs av ett fåtal som att hälsan har försämrats, majoriteten svarade att hälsan inte hade försämrats. Studien visar att förekomsten och frekvensen av besök av Djur och längden på besöken är hög.  Nästan hälften (47 %) av vårdpersonalen har varit med om att Djur introducerats under deras anställningstid och Djuret / Djuren sköts främst av vårdpersonalen.

Hunden har fått mig att inse att jag inte bara kan bli förbannad : En studie kring interaktion mellan barn/ungdomar och djur

I denna studie behandlas olika teorier kring barn och ungdomars sociala utveckling och lärande i integration med Djur. Vidare exemplifierar studien hur detta arbete med Djur kan bedrivas. Undersökningen innefattar också vad högskoleutbildade pedagoger i förskolan och skolan har för attityder kring att integrera Djur i den pedagogiska verksamheten. För att ta reda på detta har vi använt oss av fältstudier baserade på observationer, protokoll, intervjuer, och samtal.. I denna studie har även en enkätundersökning genomförts i syfte att ta reda på attityder kring integration mellan barn/ungdomar och Djur.

Djur istället för människor : en fenomenologisk studie om hur missbruksklienter upplever interaktionen med djur

Syftet med den här uppsatsen har varit att med en fenomenologisk ansats undersöka hur personer med missbruksproblematik, som befann sig på behandlingshem där Djuren hade en central plats, upplevde en interaktion med Djur och hur interaktionen kunde vara behjälplig i behandlingen. Tidigare forskning visade på olika sätt hur Djur kunde användas i terapeutiska sammanhang, vilka effekter Djuren hade gentemot människor samt hur relationen mellan Djur och människa kunde te sig. Åtta respondenter intervjuades på tre olika behandlingshem och resultatet utvisade sju teman; ansvar, meningsfull sysselsättning, självförtroende, adrenalinkick, relationen till Djur, känslan av att vara behövd och Djurens lugnande inverkan. Tillsammans formulerade temana essensen; Djur istället för människor. Resultatet av studien visade att Djur kunde ersätta den sociala, mänskliga kontakten och att respondenterna upplevde interaktionen med Djur positivt samt att det hjälpte dem i deras behandling.

Djur som intervention. Ur ett professionellt perspektiv

Den här uppsatsen vill exemplifiera och beskriva hur interaktionen mellan människor och Djur kan användas i socialt arbete. Genom kvalitativa intervjuer med professionella som använder Djur i vardagen. Allt från vårdhundar hos dementa på äldreboende till ridhästar för att hjälpa unga med självdestruktivt beteende, har vi funnit gemensamma effekter som Djuret bidrar med i inter-aktionen. Genom att applicera teorier som social pedagogik, makt och symbolisk interaktionism försöker vi tydliggöra interaktionen och vad som sker utifrån olika teoretiska perspektiv. Ur resultatet kommer vi presentera Djurets olika funktioner och roller som icebreaker, motivations verktyg, skapare av sammanhang och signifikant andre.

Sinn Féin och legitimitet

Syftet med den här uppsatsen har varit att med en fenomenologisk ansats undersöka hur personer med missbruksproblematik, som befann sig på behandlingshem där Djuren hade en central plats, upplevde en interaktion med Djur och hur interaktionen kunde vara behjälplig i behandlingen. Tidigare forskning visade på olika sätt hur Djur kunde användas i terapeutiska sammanhang, vilka effekter Djuren hade gentemot människor samt hur relationen mellan Djur och människa kunde te sig. Åtta respondenter intervjuades på tre olika behandlingshem och resultatet utvisade sju teman; ansvar, meningsfull sysselsättning, självförtroende, adrenalinkick, relationen till Djur, känslan av att vara behövd och Djurens lugnande inverkan. Tillsammans formulerade temana essensen; Djur istället för människor. Resultatet av studien visade att Djur kunde ersätta den sociala, mänskliga kontakten och att respondenterna upplevde interaktionen med Djur positivt samt att det hjälpte dem i deras behandling.

Empati och ansvarighet : Om medkänsla för djur och människor i svåra situationer

Tidigare forskning har pekat på att människor och Djur som anses sakna ansvar för sin situation väcker mycket empati. Två experiment genomfördes för att se om det förelåg någon skillnad i empati gentemot människor och Djur. I Experiment 1 läste 244 studenter om en man, kvinna, katt eller hund som var mer eller mindre ansvarig för att ha hamnat i en svår situation. Empati hade ett negativt samband med ansvar. I Experiment 2 läste 73 studenter om en man eller varg som framställdes lika ansvariga.

Polisens omhändertagande av djur

Omhändertagande och avlivning av Djur beror på många olika orsaker, det kan handla om Djurplågeri, ägaren har avlidit/saknas eller att ett Djur har blivit påkört och skadat. Syftet med denna rapport är att åskådliggöra polisen och andra myndigheters förfarande då det gäller olika Djurfrågor. Kommunen har ansvaret för Djurskyddstillsynen i kommunen medan Länsstyrelsen ansvarar för den regionala Djurskyddstillsynen i länet. Det är polisen som handhar den praktiska hanteringen med Djuret. Är Djuren märkta underlättar det polisens arbete eftersom Djurets ägare går att eftersöka i register.

Djur i interaktion med barns lärande : En studie om samband mellan barns lärande och deras umgänge med djur

Syftet med den här studien syftar till att synliggöra möjliga samband mellan barns umgänge med Djur och barnets lärande i ett sociokulturellt perspektiv. Genom litteraturstudier analyserades vilka faktorer som påverkar barns utveckling och lärande. Vidare genomfördes en enkätundersökning i 2 klasser i år 6, vilket visade enskilda elevers kontakt med Djur. Detta jämfördes med bedömningar av varje elevs lärande, gjorda av en lärare i teoretiska ämnen och en lärare i sociala och motoriska ämnen. Resultaten diskuterades utifrån teorier om lärande, barns umgänge med Djur samt barns behov att utvecklas psykologiskt, kognitivt och socialt.

Upplevelser av djur och utevistelse : Aktiviteter för barn på Stenby 4H

Aktivitetskort som pedagoger kan använda med barn i åldrarna 5-6 år påStenby 4H-gård i Eskilstuna har tillverkats. Syftet var att försöka ge barnen positiv känsla för Djur, natur och teknik. Genom konkreta upplevelserav Djur och utevistelse var förhoppningen att barnen skulle få en ökadförståelse för Djur och natur. Aktivitetskorten innehåller fakta, bilder,sånger, ramsor och lekar för att ge variation till barnen. Pedagogen lederbarnen genom aktiviteterna med frågor och barnen ska ha möjlighet attta upp egna tankar.

1 Nästa sida ->