Sök:

Sökresultat:

3999 Uppsatser om Relationer - Sida 1 av 267

Produktkollektion utifrån temat relationer

Lysande Relationer är ett projekt som har sin utgångspunkt i temat Relationer, människor emellan. Projektet har resulterat i tre funktionella vardagsprodukter med ett adderat mervärde med syfte att frammana reflektion över våra Relationer till andra människor.De tre produkterna finns i de vardagsritualer där möten mellan människor sker och skapar en förutsättning för lysande Relationer.Produkterna är en klädhängare/golvlampa, en takarmatur och en ljusstake. Här bidrar ljuset som en gemensam nämnare i de tre produkterna som en symbol för värme, känslor och förändring i situation. Lysande Relationer är ett designprojekt ur en humanistisk synvinkel och vad som händer när brukaren interagerar med produkter. Det är inte produkterna i sig själva som skapar lysande Relationer, utan dess tankar och handlingar som produkternas mervärden tillför när brukaren använder produkterna.

Aggressivitet och förskolebarns relationer

Syftet med denna studie var att undersöka huruvida små barns Relationer till föräldrar och kamrater hänger samman med olika typer av aggressivitet. Könsskillnader i aggressivitetstyper och deras kopplingar till Relationer undersöktes. Målgruppen i studien var 200 tre- till femåriga barn vid 12 förskolor i en svensk stad. Skattningar gjordes av föräldrar och förskollärare. Det fanns ett samband mellan ett barns aggressivitet och han/hennes Relationer till föräldrar och kamrater.

Sambandet mellan sociala relationer och subjektivt välbefinnande hos gymnasieungdomar

Syftet med studien var att undersöka sambandet mellan subjektivt välbefinnande och olika former av sociala Relationer bland gymnasieungdomar, om det finns någon könsskillnad samt vilken form av Relationer som påverkar subjektivt välbefinnande mest. Studien innefattade 36 gymnasieungdomar och de sociala Relationer som inkluderades var Relationer till föräldrar, lärare samt vänner. Studien visade på ett positivt samband mellan sociala Relationer och subjektivt välbefinnande och ingen könsskillnad i subjektivt välbefinnande förelåg. Olika former av sociala Relationer visade på positiva samband i subjektivt välbefinnande bland pojkar respektive flickor. Detta kan möjligtvis bero på att pojkar och flickor befinner sig i olika mognadsstadier under tonåren..

Köper du något av en försäljare som du inte tycker om : En studie kring vad gymnasielärare anser vara fungerande relationer och hur dessa skapas

Det här arbetet var ett försök att konkretisera vad gymnasielärare anser vara fungerande Relationer och på vilket sätt de upplever att de skapar dessa. Undersökningen är en kvalitativ intervjustudie med fyra gymnasielärare. I resultatet framkommer lärarnas syn på kännetecken för en fungerande relation samt hur de uppfattar att de skapar fungerande Relationer..

UPPGIFTSORIENTERADE ELLER PERSONLIGA RELATIONER: : VILKA HAR STÖRST BETYDELSE FÖR ARBETSTRIVSELN FÖR SEKTORN ARBETARE?

Sociala Relationer mellan arbetskamrater har en stor betydelse för individers välmående och arbetstrivsel. Trots denna insikt finns det få studier om hur Relationerna ser ut och det saknas studier om hur de respektive Relationerna relaterar med arbetstrivseln inom olika sektorer. Relationerna uppdelas här i uppgiftsorienterade och personliga Relationer. Syftet med studien var att undersöka hur Relationerna till arbetskamraterna påverkar trivseln för sektorn arbetare genom betydelsen av personliga Relationer i jämförelse med uppgiftsorienterade. En multipel regressionsanalys visade att de endast de personliga Relationerna hade signifikant betydelse för arbetarnas trivsel.

Resebyråers Relationer : Att skapa win-win genom marknadsföring och produktutveckling 

Syfte: Syftet med den här uppsatsen är att förstå lokala Resebyråers Relationer och samverkan ur ett nätverksperspektiv, för att kunna analysera produktutvecklingen och marknadsföringen. Med koppling till de valda syfte har följande forskningsfråga valts: Hur kan resebyråer använda sina Relationer med leverantörer och samarbetspartners för att förbättra marknadsföringen och produktutvecklingen? Metod: Uppsatsen utgår från en kvalitativ undersökningsmetod och har en abduktiv ansats. Uppsatsen behandlar Relationer och nätverk, vilket behandlas i ett eget kapitel. Informationen till kapitlet är insamlat genom sekundärkällor.

Idrott - och hälsalärarnas arbete för fysiskt aktiva elever

Examensarbetets syfte är att studera lärares beskrivningar av arbetet med och betydelsen av pedagogiska Relationer. Studien har tre frågeställningar: Vad anger lärare att de har för uppfattningar om pedagogiska Relationer, hur beskriver de sitt arbete för att skapa pedagogiska Relationer samt vad har dessa Relationer för betydelse för elevernas studieprestationer enligt lärarna. För att studera hur man som lärare kan arbeta för att skapa pedagogiska Relationer och för att få reda på hur dessa Relationer påverkar elevernas studieprestationer så används en kvalitativ forskningsmetod. Empirin består av intervjuer med fyra lärare från två olika skolor. För att få en djupare förståelse om ämnet och för att lättare kunna förstå resultatet så hämtas kunskap ur tidigare forskning och bidrag till tolkningen ur olika teorier. Informanterna beskriver pedagogiska Relationer och dess innebörd olika. En del av lärarna anser att pedagogiska Relationer har med elevernas kunskapsutveckling att göra och hur man som pedagog lär ut denna kunskap.

Attrahera personal - vikten av relationer i employer branding

Denna studie belyser vikten av Relationer i employer branding. Relationer har till följd att kommunikationen av företagskultur och företagsidentitet till företagets målgrupp för rekrytering underlättas. Relationerna skapar även en lojalitet mellan företaget och dess målgrupp vilket gör att de attraheras av företaget..

Pedagogiska relationer och deras betydelse för elevers studieprestationer : En kvalitativ studie om pedagogers tankar om pedagogiska relationer

Examensarbetets syfte är att studera lärares beskrivningar av arbetet med och betydelsen av pedagogiska Relationer. Studien har tre frågeställningar: Vad anger lärare att de har för uppfattningar om pedagogiska Relationer, hur beskriver de sitt arbete för att skapa pedagogiska Relationer samt vad har dessa Relationer för betydelse för elevernas studieprestationer enligt lärarna. För att studera hur man som lärare kan arbeta för att skapa pedagogiska Relationer och för att få reda på hur dessa Relationer påverkar elevernas studieprestationer så används en kvalitativ forskningsmetod. Empirin består av intervjuer med fyra lärare från två olika skolor. För att få en djupare förståelse om ämnet och för att lättare kunna förstå resultatet så hämtas kunskap ur tidigare forskning och bidrag till tolkningen ur olika teorier. Informanterna beskriver pedagogiska Relationer och dess innebörd olika. En del av lärarna anser att pedagogiska Relationer har med elevernas kunskapsutveckling att göra och hur man som pedagog lär ut denna kunskap.

"Jag har alltid kört med min egen stil": elevers åsikter om
och attityder till mediapåverkan, skönhet och relationer

Syftet med utvecklingsarbetet var att studera om vi genom sex- och samlevnadsundervisning i år 8 och 9 kan utveckla elevernas åsikter om samt attityder till mediapåverkan, skönhet och Relationer. Vi avsåg även att se om det förelåg skillnader i åsikter och attityder mellan pojkar och flickor. För att studera detta använde vi oss av enkäter och gruppintervjuer. Undersökningen genomfördes på två grundskolor i Luleå Kommun och undersökningsgruppen bestod av två klasser, en år 8 och en år 9. Resultatet visade att flickorna i år 9 uppnått en högre mognadsgrad än flickorna i år 8 i och med att de hade lättare att samtala om Relationer.

Relationer mellan producenter och återförsäljare i potatisbranschen

Potatisen är en relativt odifferentierad produkt på den svenska marknaden. Det finns ett fåtal företag som jobbar med att differentiera sina potatisprodukter men det baserar sig på att premiera sitt läge. För dem som inte kan dra nytta av sitt läge kan differentiering genom att skapa Relationer vara ett alternativ. Syftet med denna studie är att därför att undersöka och illustrera vad för typer av Relationer som finns mellan potatisodlare och återförsäljare, hur dessa Relationer skapas samt förstå varför potatisodlare och återförsäljare skapar Relationer. En undersökning har genomförts för att identifiera vilka egenskaper och aktiviteter som ligger bakom de typer av Relationer som finns och hur de skapas. Det som studerats närmare är relationsmarknadsföring, att använda kunden som med producent, påverkan av förtroende och engagemang i Relationer m.m. För att studera vad för typer av Relationer som existerar idag, hur de skapas och varför de skapas har djupintervjuer genomförts med producenter inom potatisbranschen. Intervjuerna grundar sig på de tidigare studier om Relationer som genomförts.

Homosexuella kan väl inte bruka våld?! : En fördjupande litteraturstudie om våldsutsatta i samkönade relationer

Våld kan förekomma i alla typer av Relationer oavsett den sexuella läggningen eller könet påindividerna. I och med det heteronormativa synsättet som styr samhället uppmärksammas intevåldsutsatta individer i samkönade Relationer tillräckligt mycket vilket bidrar till störreutsatthet, bristande forskning och obefintlig stöd och skydd. Syftet med den här fördjupandelitteraturstudien var att sammanställa forskning gällande våldsutsatta i samkönader Relationer,med fokus på samhällets bemötande, deras situation, eventuellt stöd och skyddsåtgärder.Resultatet presenterades i en tabell som låg till grund för den kritiska granskningen avartiklarna. Resultatet presenterades även i löpande text under tre kategorier, våldsutsatt isamkönade Relationer, våldet och samhället, och forskning kring våldet. Våld i nära Relationerförekommer i lika stor utsträckning för individer i samkönade Relationer som i heterosexuellaRelationer.

Relationsskapande och samspelets betydelse i förskolan : ett personalperspektiv

Syftet med den här undersökningen är att undersöka hur personal i förskolan arbetar med relationsskapande och vilken betydelse samspel har i verksamheten. Det är en kvalitativ undersökning där både enkäter och observationer har använts på fem olika förskolor i Sverige för att synliggöra personalens arbetssätt kring Relationer och samspel. Resultatet visade att samspel och Relationer har en betydande roll för barns utveckling och lärande. Några begrepp som personalen beskrev som värdefulla för att Relationer ska byggas och utvecklas var trygghet, lyhördhet, delaktighet och att utgå ifrån varje individ. En slutsats är att Relationer är en ständigt pågående process i förskolans verksamhet och att samspel har en betydande inverkan på Relationers utveckling..

En annan Typ av Våld? : En kvalitativ studie om Norrköping kommuns bemötande av våld i samkönade relationer.

Den kvalitativa studien med hermeneutisk ansats handlar om Norrköping kommuns bemötande av våld i samkönade Relationer. Undersökningen gjordes genom att intervjua olika befattningar med syftet att förbättra homosexuellas behov i samhället. Dessutom användes tidigare forskningslitteratur för att kunna anknyta till empirin. Studiens utgångspunkt är heteronormativiteten och belyser hur kommunen agerar i våld av samkönade Relationer, sett ur olika befattningars perspektiv. Resultatet av denna studie visar att heteronormen är förankrad i samhället, vilket också avspeglas i bemötandet av homosexuella personer med våldsproblematik..

Våld i lesbiska relationer: Hur föreställningar om kön och sexualitet påverkar omgivningens uppfattning om våld.

Fokus på denna uppsats är våld i lesbiska Relationer och den omgivning som dessa individer möter i sin livssituation. Uppsatsen övergripande syfte är att se om våld i lesbiska Relationer uppmärksammas respektive inte uppmärksammas av omgivningen samt vilka skäl omgivningen anger. Uppsatsen som dels bygger på aktionsforskning handlar om att undersökaren och informanten tillsammans försöker att lösa befintliga problem. Denna uppsats handlar därför om att utveckla yrkeskunskaper om våld i lesbiska Relationer för att kunna förbättra professionella färdigheter. Undersökningen som har gjorts omsätts till en handlingsplan för att utveckla en förändring inom ämnet våld i lesbiska Relationer.

1 Nästa sida ->