Sök:

Sökresultat:

84 Uppsatser om Livscykelanalys - Sida 2 av 6

Utveckling av publiceringsverktyg för hantering av webbplatser

I dagens samhälle finns det en stor variation på golv och golvmaterial. Till dessa finns det en stor variation av de produkter och metoder som används för att hålla dessa golv funktionsdugliga. Samtliga golv och produkter ger upphov till miljöpåverkan av olika storlek och sort.Denna studie är skriven på uppdrag av avdelningen för industriell miljöteknik, Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling (IEI) Linköpings Universitet, som vill veta vilken miljöpåverkan Twister?-metoden har. Detta sker genom en Livscykelanalys.En Livscykelanalys ställer en produkt eller tjänst miljöpåverkan utifrån helhetsperspektiv innefattande materialframställning, tillverkning, användning och resthantering.

Livscykelanalys av en ekologisk bomullsskjorta - miljöpåverkan från vagga till grav

This study includes a life cycle assessment, LCA, on an ecological produced cotton shirt for the company Reflective Circle, which designs ethical and ecological clothes.Initially were cotton farming and textile production studied to gather basic knowledge about the processes. Since this shirt is being ecological produced in the whole production chain, we studied what an ecological production means, but also how a conventional production works. When this was done we could start to discuss the differences and similarities between the production of the shirt and general conventional production.When the LCA was first initiated, the main focus was on the green house gas emissions from the manure at the cultivation. Thereafter the process steps such as picking, ginning, carding, spinning, weaving and sewing were being studied. The picking is done by hand, but the rest of the processes are handed by machines which consumes energy.

Livscykelanalys av en flaska whisky

Målet med detta examensarbete är att i samarbete med Mackmyra Svensk Whisky undersöka miljöpåverkan från deras whisky. Utöver detta undersöks även vilka delprocesser av produktionsprocessen som orsakar mest miljöpåverkan, och hur påverkan på miljön kan minskas. Generellt sett används stora mängder resurser inom livsmedelsindustrin, vilket kan ge stor påverkan på miljön. För att identifiera och mäta denna påverkan används i detta examensarbete metoden Livscykelanalys. Ett viktigt steg i början av Livscykelanalysen är att välja en eller flera funktionella enheter för vilka miljöpåverkan ska beräknas. Denna studie har två funktionella enheter.

Livscykelanalys och optimering av isoleringstjocklek för moderna byggnader : - med fokus på kv Limnologen i Växjö

Syftet med denna rapport är att visa hur en ökning av isolertjockleken i ett hus påverkar kostnader och energiåtgång för isoleringen i ett livscykelperspektiv, samt för husets bruksskede. I studien har en optimering av isoleringen på ett pågående byggprojekt i Växjö, kv Limnologen, utförts. Total energiåtgång för isoleringens livscykel har tagits fram från tidigare utförda Livscykelanalyser (LCA). Husets värmebehov har beräknats mha information från ritningar och kontakter med personer i anknytning till kv Limnologen. En ekvation har utformats för att finna ett teoretiskt optimum för isolertjockleken med inriktning mot total energiåtgång, koldioxidutsläpp och ekonomi.

Livscykelanalys: Pelletspanna från kvänum energi

This study will identify the environmental impact in terms of carbon dioxide for a boiler house on behalf of Kvänum energi. The boiler central consists of a main building, which in turn contains multiple components such as boilers, pipes, etc, the boiler central uses pellets fuel. It also includes a silo and an ash container. The total weight of the boiler is about 63 tons. Each boiler has an output of 600 kW; the central includes three boilers with room for a fourth if necessary.

En beräkning i tiden : Koldioxidberäkning av transportflödet för en transformatorstation på Holtab AB

Kurs Ämnesfördjupande arbete i logistik, 2FE02E, VT11Författare Jenny-Ann Evaldsson, Jennifer Klingvall & Marcus KårforsHandledare Petra AnderssonTitel En beräkning i tiden ? koldioxidberäkning av transportflödet för en transformatorstation på Holtab AB Företaget Holtab AB är en av Nordens ledande tillverkare av elkraftsprodukter. Holtab har 85 anställda och omsätter omkring 240 miljoner kronor per år. Årligen produceras cirka 2300 enheter i produktionsanläggningen i Tingsryd.Bakgrund Miljöfrågor har idag fått en allt mer betydande roll, där kunder ställer högre miljökrav på företag. Efter påtryckningar från kunder har företag börjat se till produkters hela livscykel då det gäller utsläpp till miljö.

Hållbar Textil Produktutveckling : med växtfärgning

Författarna har haft ett samarbete med Panduro Hobby i samband med deras årliga miljökampanj. Syftet med examensarbetet har varit att med hjälp av befintliga produktutvecklingsprocesser och Livscykelanalyser (LCA) ta fram en hållbar textil produkt med växtfärgning. Tanken var att konsumenter sedan själva skall kunna ta fram och växtfärga denna hållbara textilprodukt. Miljömedvetenhet och hållbarhet inom textilindustrin är ett aktuellt ämne. Trots det saknar dagens konsumenter förståelse för textilindustrins påverkan på miljön och har bristande kunskap om textila material för att kunna göra miljövänliga val ute i handeln.

En livscykelanalys av en del i livsmedelskedjan

Framtidens konsumtion och produktion av animalieprodukter måste vara ekologiskt hållbart ur ett globalt och regionalt perspektiv, vilket avser minimal miljöpåverkan och effektivt utnyttjande av naturresurser. Syftet med denna studie är dels att ta fram inventeringsdata för en premix, vilket är en fodertillsatsprodukt, med en omfattning ?från vaggan till färdig produkt?, dels att bedöma om premix utgör en betydande miljöaspekt i förhållande till en persons indirekta årliga konsumtion jämfört med medelsvenskens totala miljöpåverkan. Mot denna bakgrund har en Livscykelanalys utförts på en specifik premix för nötkreatur. Bedömningen av miljöpåverkan görs med en metod som baseras på de svenska miljökvalitetsmålen.

Energieffektivisering av rekordårensflerbostadshus

Sandviksvägen 38 är ett av många flerbostadshus byggt under åren 1961 ? 1975, de såkallade rekordårens bostäder. Byggnaden står inför en omfattande renovering, och då finnsdet samtidigt goda möjligheter att minska byggnadens energiförbrukning. I studien undersöksoch beskrivs ett antal av de åtgärder som kan genomföras. Målet är att föreslå åtgärdspaketför att minska byggnadens specifika energiförbrukning med 20 respektive 50 procent jämförtmed dagens användning.

iPhone 5c: Den mörka sidan av dagens medieteknik : En kritisk fallstudie av Apples riskkommunikation kring produkten iPhone 5c inom hållbar utveckling

I denna uppsats har jag ämnat göra en kritisk fallstudie av Apples riskkommunikation kring iPhone 5c och dess miljöpåverkan. Detta innefattar ett holistiskt perspektiv av informations- och kommunikationsteknik i vardagen som medievetenskapen börjat inkludera allt mer. Det är vidare också ett exempel på hur utvecklingen av medietekniken börjat få en allt större uppmärksamhet. Främst från teknikjournalister men också, som redovisat i denna uppsats, från medieteoretiker. Anmärkningar och synpunkter som handlar om att dagens medieteknik hade kunnat göras miljövänligare än vad den gjorts.

Design av lättöppnad färdigmatsförpackning: Inriktning hållbar utveckling

Ett utvecklingsarbete av en miljövänlig färdigmatsförpackning, lätt att öppna för reumatiker, har utförts i samarbete med CC Pack i Tibro. Förpackningen är tänkt för bruk inom äldrevårdens hemtjänst. Utvecklingsarbetet utfördes genom främst fokusgruppsundersökningar och tester av funktionsmodeller. En Livscykelanalys med referens i dagens plasttråg som används på hemtjänsten i Skövde har utförts för att ta reda på vilket av de två slutkoncepten som var mest miljövänlig. Tydligt vid intervjuer och studiebesök var att en rundare och mer färgglad förpackning önskades.

Integrering av ekosystemtjänsbegreppet i LCA-metodik : Kartläggning av möjligheter genom en fallstudie på pelletsproduktion

De nyttor som människan får direkt och indirekt från ekosystemen kallas ekosystemtjänster. Mänsklighetens påverkan på ekosystemen idag leder till degradering av tjänsterna och då mänskligheten ytterst är beroende av vad de tillför, är bevarandet av dessa tjänster viktig. Livscykelanalys, LCA, är ett väletablerat verktyg som används för att fastställa miljöpåverkan från olika produktprocesser men få ekosystemtjänster beaktas i LCA. Det finns därför ett behov av att vidare undersöka och utveckla möjligheterna att med livscykelbaserade metoder analysera påverkan på ekosystemtjänster.Huvudsyftet med denna studie har varit att undersöka om det är möjligt att integrera ekosystemtjänstbegreppet i LCA-metodik. Detta har kartlagts med hjälp av en fallstudie på pelletsproduktion, som bl.a.

Livscykelanalys (LCA) som ett konkurrensverktyg : Var finns de största potentialerna för ett tillverkningsföretag att använda LCA som ett konkurrensverktyg?

SammanfattningFör svenska företag blir hållbarhetsfrågor, sustainability, allt viktigare. Idag är det inte längre en fråga om företag ska arbeta med det utan hur. Ett av de viktigaste verktygen för att kunna bedöma ett företags miljöpåverkan är Livscykelanalys (Life Cycle Assessment, LCA). Det är en metod där man studerar miljöpåverkan av en produkt eller process genom hela dess livscykel. Om ett företag gör förbättring hos en produkt eller process med hjälp av LCA finns det ett stort intresse i att kunna kommunicera det till marknaden.

Livscykelanalys av dricksvatten - en studie av ett vattenverk i Göteborg

Många elever anser att SO-ämnena är trista och jobbiga. Som blivande SO-lärare känns detta faktum inte bra och mina tankar går direkt till att det måste gå att göras något åt. Jag har med mitt examensarbete satt mig in i om inte lokalhistoria skulle kunna vara ett sätt att höja intresset. Lokalhistoria är inte bara ett sätt att läsa historia utan det finns förutsättningar att integrera alla skolans ämnen för att försöka skapa engagemang och komma fram till sammanhang och helhetsbilder för eleverna. I lokalhistoriska studier börjar man att arbeta med det som ligger nära eleven och möjligheter finns att på ett sätt väva in praktiska studier.

Jämförande livscykelanalys av motsvarande tegel- och träkonstruktioner

Sedan 1900-talets mitt har användandet av tegelkonstruktioner i bostadsbyggandet minskat kraftigt; materialet har under modernismen upplevts otidsenligt och byggnadssättet har ansetts ineffektivt. Trots att kanalmurstekniken, som är en byggteknik med bärande tegelkonstruktion och högt isoleringsvärde, togs fram på 1930-talet för att följa hårdare energihushållningskrav, har ändå lätta träregelkonstruktioner dominerat det svenska småhusbyggandet.Kraven på energihushållning har under åren ökat successivt och Livscykelanalysen (LCA) har utvecklats. LCA är en metodik som analyserar produkters eller tjänsters klimatbelastning ur livscykelperspektiv. Svårigheter har dock funnits i att omsätta metodiken på större komponenter än enskilda material. Därför har europastandarder tagits fram som enkom tjänar till att systematisera Livscykelanalyser av hela byggnader och de kommer att följas i denna studie.Syftet med examensarbetet är att jämföra hur ett typhus med tegel som stommaterial belastar miljön under produktion och drift i en livscykel satt till 100 år, jämfört med ett motsvarande trätyphus.

<- Föregående sida 2 Nästa sida ->