Sök:

Sökresultat:

13 Uppsatser om Energidryck - Sida 1 av 1

Ger Red Bull dig vingar? - Faktorer som påverkar barns konsumtion av energidryck

Försäljningen av Energidryck såsom Red Bull, Monster och Burn har under 2000-talet ökatoch marknadsföringen från Energidrycksföretagen är ofta intensiv och inriktas mot ungaindivider, för att locka dem att köpa deras produkt. Drycken innehåller höga halter av koffein,taurin, glukoronolakton och tenderar ofta att innehålla fler kalorier än vanlig läsk.Biverkningar som kan drabba konsumenten vid ett högt koffeinintag är huvudvärk, trötthet,irritabilitet, koncentrationssvårigheter, hjärtklappning etc. men enligt Livsmedelsverket finnsdet inget som i dagsläget tyder på att Energidryck är hälsofarligt. Det efterfrågas dock merforskning kring hur ämnena i Energidryck gemensamt påverkar kroppen.Tankar kring vårt examensarbete väcktes under kursen Folkhälsoarbete 15 hp där vi blevuppmärksammade på att elever redan i skolår 6 intar Energidryck dagligen. I dagsläget finnsdet få kartläggningar av svenska ungdomars konsumtionsmönster av Energidryck.

Kaffe och energidryck : Den sociala utvecklingen och konsumtionen av koffein

Kaffet började ursprungligen konsumeras för koffeinets effekter, vidare utvecklades kaffet och blev en social dryck. Kaffe spreds runt hela världen och koffeinet användes som tillsatts i Energidryck och andra livsmedel.Syftet är att undersöka utvecklingen av koffeinets konsumtionsmönster och sociala roll i kaffe och Energidryck.Arbetet är en litteraturstudie baserad på fyra vetenskapliga artiklar som samlats in genom två olika databaser. Urvalet av artiklar skedde med hjälp av förbestämda kriterier.Resultatet visar att koffein i dryck ger njutningsfyllda effekter men även bieffekter finns. Koffeinet har utvecklats som tillsatts i bland annat Energidryck samt läsk och konsumtion av Energidryck kopplas till problembeteenden. Detta livsmedel konsumeras ibland med alkohol och det finns konsekvenser med denna konsumtion.

Ungdomars upplevelse av energidryck : Hur ungdomar upplever energidryck

Försäljningen av Energidrycken har ökat markant under 2000-talet och många av märkena marknadsför sig intensivt och riktar in sig på en yngre målgrupp. Den innehåller taurin, glukuronolakton, höga halter av koffein, vilket kan vara farligt för barn och ungdomar som är speciellt känsliga för hög halt av koffein. Enligt Livsmedelsverket finns det inget i dagsläget som tyder på att Energidryck är en fara för hälsan vid måttlig konsumtion (observera att ?måttlig? konsumtion varierar mellan individer). Däremot görs fler efterfrågade forskningar kring ämnet och myndigheter/forskare varnar för att dricka Energidryck om man är barn, ungdom, känslig för koffein eller gravid.        Syftet med vår studie är att undersöka ungdomars upplevelse av Energidryck.

Gymnasieelevers konsumtion av sötsaker, läsk,  energidryck och snacks: En tvärsnittsstudie

Bakgrund: Konsumtionen  av sötsaker, läsk, Energidryck och snacks kan vara relaterad till olika slags sjukdomar  på grund av  energi-  och fettmängden  samt tillgången till dessa livsmedel.  Kunskap om  konsumtionsmönster  och konsumtionsplatser  för  dessa  livsmedel saknas för gymnasieelever. Syfte: Målet med denna studie var att kartlägga gymnasieelevers konsumtion av sötsaker, läsk, Energidryck och snacks. Metod:  En tvärsnittsstudie med tio enkätfrågor om konsumtionsmönster och konsumtionsplatser för  sötsaker, läsk, Energidryck och snacks genomfördes på 74  gymnasieelever i årskurs två under två dagar.  Resultat:  I resultaten kom det fram att det vanligaste stället att köpa sötsaker och läsk som konsumerades på skoltid var vid elevfiket. Det som konsumerades på fritiden var vanligast köpt i affärer. Det framgick också signifikanta skillnader i hög- och totalkonsumtionen mellan könen och mellan praktiska och teoretiska program.

Tobaksbrukares upplevelse av tobaksavvänjning inför operation

Bakgrund: Konsumtionen  av sötsaker, läsk, Energidryck och snacks kan vara relaterad till olika slags sjukdomar  på grund av  energi-  och fettmängden  samt tillgången till dessa livsmedel.  Kunskap om  konsumtionsmönster  och konsumtionsplatser  för  dessa  livsmedel saknas för gymnasieelever. Syfte: Målet med denna studie var att kartlägga gymnasieelevers konsumtion av sötsaker, läsk, Energidryck och snacks. Metod:  En tvärsnittsstudie med tio enkätfrågor om konsumtionsmönster och konsumtionsplatser för  sötsaker, läsk, Energidryck och snacks genomfördes på 74  gymnasieelever i årskurs två under två dagar.  Resultat:  I resultaten kom det fram att det vanligaste stället att köpa sötsaker och läsk som konsumerades på skoltid var vid elevfiket. Det som konsumerades på fritiden var vanligast köpt i affärer. Det framgick också signifikanta skillnader i hög- och totalkonsumtionen mellan könen och mellan praktiska och teoretiska program.

Receptfria värktabletter bland vuxna : Konsumtion av receptfria värktabletter och förekomst av ekonomiska bekymmer, ängslan, ångest och oro och stress.

Bakgrund: Konsumtionen  av sötsaker, läsk, Energidryck och snacks kan vara relaterad till olika slags sjukdomar  på grund av  energi-  och fettmängden  samt tillgången till dessa livsmedel.  Kunskap om  konsumtionsmönster  och konsumtionsplatser  för  dessa  livsmedel saknas för gymnasieelever. Syfte: Målet med denna studie var att kartlägga gymnasieelevers konsumtion av sötsaker, läsk, Energidryck och snacks. Metod:  En tvärsnittsstudie med tio enkätfrågor om konsumtionsmönster och konsumtionsplatser för  sötsaker, läsk, Energidryck och snacks genomfördes på 74  gymnasieelever i årskurs två under två dagar.  Resultat:  I resultaten kom det fram att det vanligaste stället att köpa sötsaker och läsk som konsumerades på skoltid var vid elevfiket. Det som konsumerades på fritiden var vanligast köpt i affärer. Det framgick också signifikanta skillnader i hög- och totalkonsumtionen mellan könen och mellan praktiska och teoretiska program.

Kunskap om dental erosion hos en grupp fotbollsspelare

Introduktion: Erosionsskador är ett växande problem bland barn, ungdomar och unga vuxna. Dental erosion har en multifaktoriell etiologi som består av endogena och exogena orsaker. Att erosionsskador på tänderna ökar kan bero på den höga konsumtionen av sura drycker bland barn, ungdomar och unga vuxna. Personer som idrottar kan löpa risk för dental erosion på grund av frekvent intag av sura sport/Energidrycker men även till följd av påverkat salivflöde. Få studier har undersökt fotbollsspelares kunskap om dental erosion och dess konsumtion av sport/Energidryck.Syfte: Att studera kunskapen om erosionsskador bland en grupp fotbollsspelande kvinnor och män.Frågeställningar: Vilken kunskap har fotbollsspelande kvinnor om erosionsskador? Vilken kunskap har fotbollsspelande män om erosionsskador? Vilken konsumtion har fotbollsspelarna av energi/sportdryck?Metod: Studien är en kvantitativ, empirisk, tvärsnittsstudie.Resultat: Totalt deltog 44 personer i studien, 29 kvinnor och 15 män.

Energidryck : Konsumtionen bland gymnasielever i Mellansverige

Bakgrund: Energidryck är sötade drycker med huvudsyftet att ge en uppiggande effekt, ökat välbefinnande, samt ökad prestations-, koncentrations- och. Energidryckskonsumtionen har ökat kraftigt det senaste decenniet och bara under 2006 släpptes 500 nya märken världen över.Syfte: Syftet är att beskriva Energidryckskonsumtionen bland gymnasieelever i Mellansverige.Metod: Utifrån syftet att beskriva Energidryckskonsumtionen bland gymnasieelever användes en kvantitativ metod i form av strukturerad enkät. Totalt deltog 298 gymnasielever.Resultat: Resultatet visar att 64 procent av respondenterna var konsumenter av Energidryck. Majoriteten (76 procent) av konsumenterna drack inte mer än en burk per tillfälle, 56 procent drack inte heller mer en burk i månaden. Signifikant fler män (77 procent) än kvinnor (53 procent) var konsumenter (p <0,001).

Kost-och munhygienvanor hos en grupp skiftarbetare : Tvärsnittstudie

Introduktion: Erosionsskador är ett växande problem bland barn, ungdomar och unga vuxna. Dental erosion har en multifaktoriell etiologi som består av endogena och exogena orsaker. Att erosionsskador på tänderna ökar kan bero på den höga konsumtionen av sura drycker bland barn, ungdomar och unga vuxna. Personer som idrottar kan löpa risk för dental erosion på grund av frekvent intag av sura sport/Energidrycker men även till följd av påverkat salivflöde. Få studier har undersökt fotbollsspelares kunskap om dental erosion och dess konsumtion av sport/Energidryck.Syfte: Att studera kunskapen om erosionsskador bland en grupp fotbollsspelande kvinnor och män.Frågeställningar: Vilken kunskap har fotbollsspelande kvinnor om erosionsskador? Vilken kunskap har fotbollsspelande män om erosionsskador? Vilken konsumtion har fotbollsspelarna av energi/sportdryck?Metod: Studien är en kvantitativ, empirisk, tvärsnittsstudie.Resultat: Totalt deltog 44 personer i studien, 29 kvinnor och 15 män.

Har energidryck någon kognitiv effekt i kombination med alkohol? : Med fokus på komponeneten koffein

Background: Energy drinks have been found in everyday-stores since 1997 and their popularity have increased over time. Consumtion of energy drinks takes place because of their ability to increase concentration and to decrease fatigue but also because of the popularity the drinks have got. Target groups for these stimulating beverages are adolescents and young adults. Energy drinks contain caffeine, taurine, glucuronolacton, carbohydrates and B-vitamins and voices have been raised about the eligibility for young people to ingest large quantities of these kinds of substances. Because of the properties of these substances it has become popular to mix energy drinks and alcoholic beverages to make up for the negative effects of alcohol and to be able to drink larger quantaties.Aim: The aim of this literature work was to investigate cognitive effects of the combination of caffeine in terms of energy drinks and alcohol and to determine if these effects could be harmful.Method: This literature work is based on five scientific articles retrieved from PubMed.

Kvalité i lastbilstillverkning, men vilket bränsle körs det på?

Kosten är en viktig komponent som påverkar människans hälsa och arbetsprestation. Gruppen arbetare har en dålig kosthållning vid jämförelse med Livsmedelsverkets rekommendationer. Scania CV AB prioriterar sin personals hälsa samt har som målsättning att effektivisera sin produktion. Arbetet i verkstaden är beroende av att produktionspersonalen håller ett visst tempo och koncentration. Det är följaktligen viktigt att arbetarna är välmående och får i sig ett gott näringsintag på regelbundna tider.Syftet är att kartlägga måltidsordning och kostkvalitet, gällande frukt, grönsaker och tomma kalorier hos Scanias produktionspersonal i transmissionsverkstaden.

Livsmedelsreklam riktad till barn - Utbud och innehållsanalys av TV-reklam i Kanal 5

Att fler och fler barn blir överviktiga är idag ett hälsoproblem och om inget görs för att bryta trenden kommer problemet kvarstå och kanske öka i framtiden. Detta kan leda till många olika problem både psykiska och fysiska hos de drabbade. Övervikt och fetma kan bero på en mängd olika faktorer och det är svårt att urskilja en enskild faktor. Samtidigt som antalet överviktiga barn ökar så ökar också mediekonsumtionen hos barn. Ett barn i Sverige ser i genomsnitt på TV två timmar om dagen.

Red Bull, Fest eller studier? : Attitydundersökning bland studenter

Mitt intresse för denna uppsats bottnar i att jag arbetar som Student Brand Manager på Red Bull. Det innebär att jag arbetar med företagets försäljning och marknadsföring i den studentrelaterade verksamheten. Syftet för denna studie är att se på hur Red Bull kan åstadkomma en mer studierelaterad koppling till sin Energidryck. Med andra ord se på hur det skulle kunna vara möjligt att få studenter att konsumera mer av drycken när de studerar. Detta är av intresse då Red Bull själva anser att dryckens egenskaper är passande till just detta tillfälle.