Sök:

Överrapportering mellan ambulans och akutmottagning

En enkätstudie med sjuksköterskor på akutmottagningen


Syfte: Syftet med denna studie är att beskriva hur överrapporteringen fungerar mellan ambulanssjuksköterskor i Uppsala län och sjuksköterskor på akutmottagningen på Akademiska sjukhuset i Uppsala från mottagande sjuksköterskors perspektiv. Metod: Empirisk deskriptiv tvärsnittsstudie med kvantitativ ansats. 60 enkäter delades ut varav 33 besvarades. Det gav en svarsfrekvens på 55 %. Resultat: Sjuksköterskorna på akutmottagningen har delade meningar kring hur överrapporteringen fungerar med ambulanssjuksköterskorna. Majoriteten anser att överrapporteringen med dess riktlinjer kan förbättras och förtydligas. Likaså användandet av SBAR, som de flesta menar används delvis. Den faktorn som uppges påverka sjuksköterskorna mest vid mottagandet av en patient är arbetsbelastningen. Hög arbetsbelastning leder till stress vilket gör det svårt att fokusera på rapporten. Samtliga anser att deras fortsatta omhändertagande av patienten i någon grad blir påverkade av ambulanssjuksköterskornas bedömning. Slutsats: Bland sjuksköterskorna på akutmottagningen finns en önskan om att förbättra och förtydliga överrapporteringen och de riktlinjer och verktyg som föreligger som grund för överrapporteringen, till exempel SBAR.

Författare

Anna Eriksson Sanna Olsson

Lärosäte och institution

Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap

Nivå:

"Kandidatuppsats". Självständigt arbete (examensarbete ) om minst 15 högskolepoäng utfört för att erhålla kandidatexamen.

Läs mer..