Sök:

Överrapportering av patienter från ambulans till akutmottagning

en litteraturstudie


Bakgrund:Överrapportering av patienter mellan olika vårdgivare eller vårdinstanser är ett lika komplext och livsviktigt som sårbart och riskfyllt fenomen. Den överrapportering som sker mellan ambulans- och akutmottagningspersonal är särskilt riskabel eftersom den kunskap som ambulanspersonalen har om patientens tillstånd och stabilitet är unik, och patientens prognos avhängig akutmottagningspersonalens förmåga att ta emot information. Ett flertal faktorer påverkar människans förmåga att inhämta, bearbeta och förmedla information. Vid hanteringen av exempelvis kritiska och sviktande patienter ställs alltjämt höga krav på sjukvårdspersonalens förmåga att upprätthålla effektiv och säker kommunikation trots upplevd press.Syfte: Att identifiera faktorer som försvårar respektive förenklar överrapporteringen av patienter mellan ambulans och akutmottagning.Metod: Studien är utförd som en litteraturstudie. Artikelsökningar har gjorts via databaserna CINAHL och PubMed. Totalt inkluderades 16 artiklar i resultatet, varav en bedömts vara relevant trots att den är publicerad mer än 10 år innan denna studies utförande. Resultat:Bland de försvårande faktorerna framstod de båda yrkesgruppernas såväl fysiska som psykosociala arbetsmiljöer vara bidragande stressorer. De inkluderade studierna identifierade att informationsbortfall förekom till följd av bristande möjlighet till informationsinhämtning och dokumentation innan och under överrapportering.  Väl vid överrapporteringen fann man bristande ledarskap i traumarummet, otydliga rapporter, personalens attityd till patienten samt brist på gemensam terminologi som bidragande orsaker till förlängda vistelser på akutmottagningen, upplevt missnöje bland personalen och missförstånd som hotar patientsäkerheten. Faktorer som identifierats vara främjande för effektiv och säker kommunikation var i synnerhet strukturerade kommunikationsformer enligt akronymprotokoll, gemensamma dokumentationssystem samt interdisciplinär träning. Slutsats:Samförstånd och samarbetsförmåga mellan involverade yrkesgrupper är centrala delar för att uppnå hög kvalitet i överrapporteringen. Utvecklingen av tekniska hjälpmedel för att ytterligare eliminera desinformation och informationsbortfall är nyckelfaktorer för att säkerställa kvaliteten i överrapporteringen mellan ambulans- och akutmottagningspersonal. Implementeringen av dessa hjälpmedel och förekommande kommunikationsmodeller befinner sig dock fortfarande i en utvecklingsfas och har således potential till ytterligare förbättringar.

Författare

Sara Canova Ludwig Salomonsson

Lärosäte och institution

Sophiahemmet Högskola/Sophiahemmet Högskola

Nivå:

"Kandidatuppsats". Självständigt arbete (examensarbete ) om minst 15 högskolepoäng utfört för att erhålla kandidatexamen.

Läs mer..