Sök:

Är äldre delaktiga i sin omsorg?

En kvalitativ studie om genomförandeplaner som verktyg för att öka äldres delaktighet på äldreboenden


A?ldres delaktighet och inflytande i a?ldreomsorgen beskriver Socialdepartementet sombristfa?llig. Fo?r att o?ka a?ldres delaktighet tillsattes ett verktyg, genomfo?randeplaner. I den ha?r uppsatsen sta?ller vi oss fra?gorna: Hur upplever personal a?ldres delaktighet pa? a?ldreboenden samt vad fyller genomfo?randeplaner fo?r funktion fo?r a?ldres delaktighet? Utifra?n sex intervjuer med personal pa? a?ldreboenden visar resultatet att personalen upplever a?ldres delaktighet som frama?tskridande och betydelsefull inom a?ldreomsorgen. Personalens syn pa? genomfo?randeplaner a?r att det a?r ett kra?ngligt men bra verktyg fo?r att o?ka a?ldres delaktighet. Slutsatser vi argumenterar fo?r a?r att a?ldres delaktighet kan gynnas eller missgynnas av: Personalens fo?rha?llningssa?tt och hur de arbetar, huruvida de a?ldre a?r engagerade till att vara delaktiga och om de kan vara delaktiga. Studien visar att genomfo?randeplaner som verktyg fo?r a?ldres delaktighet fungerar och ger positiva resultat. Faktorer som kan fra?mja eller begra?nsa delaktigheten via genomfo?randeplaner a?r: kontaktmannaskapet, a?ldre och personalens fo?rsta?else fo?r fra?gorna och genomfo?randeplansprocessen. 

Författare

Mikaela Hildingsson Sandra Hast

Lärosäte och institution

Högskolan i Gävle/Avdelningen för socialt arbete och psykologi

Nivå:

"Kandidatuppsats". Självständigt arbete (examensarbete ) om minst 15 högskolepoäng utfört för att erhålla kandidatexamen.

Läs mer..