Sök:

Äldre personer i vården - smärta och smärthantering

Faktorer som påverkar äldre personers vardagliga liv till följd av brister i bedömning och hantering av smärta


Bakgrund: Smärta och äldre personer är centrala delar i sjukvården. Smärta är en subjektiv upplevelse och påverkar en person både psykiskt och fysiskt. Smärta är komplext och det finns många anledningar till att smärta uppkommer. Många äldre personer i samhället får inte korrekt smärtlindring vilket kan bero på attityder och felaktiga bedömningar.  För att underlätta bedömningen av smärta finns det instrument som vårdpersonal kan ta hjälp av för att underlätta bedömningen av äldre personers smärta.Syfte: Att beskriva hur äldre personer upplever smärta och hur den handhas på vårdenheter.Metod: En litteraturöversikt som byggts på tio vetenskapliga artiklar. Artiklarna har hämtats från CINAHL complete. Sökord som har använts i studien: Perception, aged, analgesia, nursing, pain, pain assessment, older adults, aged 80 and over, patient, pain measurement, interviews. Den teoretisk referensram som användes var Katie Erikssons teori om lidande som syftar på att lidandet är en del av livet och är ett skydd för den enskilda individen.Resultat: Analysen av resultatdelarna delades upp i tre teman: Smärta och äldre, som belyser hur smärta kännetecknas hos äldre. Identifiering och bedömning av äldre personers smärta, belyser bedömningen av äldre personers smärta och bedömningsinstrument för att mäta smärta samt hur smärta hanteras, som belyser behandling av smärta hos äldre personer.Diskussion: De två teman som togs upp i diskussionen var smärta och äldre samt bedömning av äldre personers smärta. Dessa har diskuterats mot Katie Erikssons teori om lidande och konsensus begreppet vårdande.

Författare

Jessica Broström Kajsa Nilsson

Lärosäte och institution

Ersta Sköndal högskola/Institutionen för vårdvetenskap

Nivå:

"Kandidatuppsats". Självständigt arbete (examensarbete ) om minst 15 högskolepoäng utfört för att erhålla kandidatexamen.

Läs mer..