Sök:

Äldre människors rätt till integritet

i ett särskilt boende ur personalperspektiv


Ädelreformen som genomfördes i början av nittiotalet hade till syfte att tillförsäkra äldre människor livskvalitet. Undersökningar hade visat på att sjukhemmen inte såg till individen och att äldre saknade möjligheter till privatliv. Alla människor har enligt Socialtjänstlagen rätt till självbestämmande och integritet, men att vara äldre och bosatt i ett särskilt boende kan medföra inskränkningar i rätten till integritet. Med stöd av kvalitativ ansats undersöktes hur äldres integritet respekteras och bevaras när de bor i ett särskilt boende. Först genomfördes observationer på verksamheten. Därefter intervjuades mellanchefen och personalen i syfte att undersöka hur de arbetade för att bevara de äldres integritet. Det visade sig att Ädelreformens intentioner inte nått fram i sin helhet samt att det var svårt att tillgodose äldres rätt till integritet när de bodde i ett särskilt boende. Det framkom att det hos personalen i den undersökta verksamheten fanns ett behov och ett intresse av att arbeta integritetsbevarande. För att tillförsäkra de äldres rätt till integritet behöver personalen stöd och utbildning med mål att förankra ett integritetsbevarande arbetssätt i mötet med de äldre.

Författare

Carina Silva Astrid Ström

Lärosäte och institution

Luleå/Arbetsvetenskap

Nivå:

"Kandidatuppsats". Självständigt arbete (examensarbete ) om minst 15 högskolepoäng utfört för att erhålla kandidatexamen.

Läs mer..