Sök:

ZENIT

Internetfo?rmedlad kognitiv beteendeterapi fo?r bulimia nervosa och a?tsto?rning utan na?rmare specifikation


Syftet med fo?religgande randomiserade kontrollerade studie var att underso?ka effekten av internetadministrerad kognitiv beteendeterapi (iKBT) vid olika former av a?tsto?rningsproblematik. Behandlingen pa?gick i a?tta veckor och baserades pa? beteendeterapi (BT) med inslag av Acceptance and Commitment Therapy (ACT). Behandlingen inkluderade en skra?ddarsydd del som riktades mot vanliga komorbida tillsta?nd vid a?tsto?rningar. 92 deltagare randomiserades till tva? grupper, en behandlingsgrupp (n = 46) och en kontrollgrupp (n = 46).Behandlingsgruppen som erho?ll iKBT fo?rba?ttrades signifikant pa? utfallsma?tt som avsa?g att ma?ta a?tsto?rningssymptom. Pa? huvudutfallsma?tten BSQ respektive EDE-Q uppvisades signifikanta mellangruppsskillnader, kontrollerat fo?r fo?rma?tning. Effektstorleken fo?r mellangruppsskillnaden vad ga?ller EDE-Q var ma?ttlig (d = 0.54) och fo?r BSQ liten (d = 0.48). Fo?r de som fullfo?ljde behandlingen var effektstorleken stor fo?r EDE-Q (d = 0.98) och BSQ (d = 0.97). Andelen som betraktas blivit kliniskt signifikant fo?rba?ttrade vid behandlingsslut varierade mellan 31.3 och 46.5 % beroende pa? vilka kriterier som avsa?gs. Detta var betydligt fler a?n fo?r kontrollgruppen (9.5-26.1 %). Pa? sekunda?ra utfallsma?tt (PHQ-9, GAD-7, SWLS, QOLI) erho?lls ej signifikanta skillnader mellan grupperna, kontrollerat fo?r fo?rma?tningen, vid ma?tning direkt efter behandlingsavslut.Sammantaget visar resultaten att iKBT fo?r a?tsto?rningsproblem a?r lovande som behandlingsmetod. La?ngtidsuppfo?ljningar och replikationsstudier beho?vs pa? omra?det. 

Författare

Hedvig Andersson Nicole Parmskog

Lärosäte och institution

Linköpings universitet/Linköpings universitet/Institutionen för beteendevetenskap och lärandeFilosofiska fakulteten

Nivå:

"Masteruppsats". Självständigt arbete (examensarbete) om 30 högskolepoäng (med vissa undantag) utfört för att erhålla masterexamen.

Läs mer..