Sök:

Wermland Forever?

En underso?kning om hur Karlstads kommuns varuma?rkesidentitet avspeglas i Wermland Forever


Titel: Wermland Forever? En underso?kning om hur Karlstads kommuns varuma?rkesidentitet avspeglas i tv- serien Wermland ForeverSyfte: Syftet med uppsatsen a?r att belysa hur en stads image kan pa?verkas av en enskild marknadsfo?ringsa?tga?rd. I det ha?r fallet sponsring av tv-serien Wermland Forever som efterfo?ljdes av sa?va?l tittarstorm som la?ga tittarsiffror. Karlstads kommun mottog dessutom kritik fo?r sitt samarbete da? ma?nga ansa?g att tv-serien gick emot Karlstads kommuns va?rdegrund.Fra?gesta?llningar: Hur ser Karlstads kommuns varuma?rkesidentitet ut? Hur ser Karlstads kommuns varuma?rkesimage ut? Hur uppfattas bilden av Karlstad som visas upp i Wermland Forever? Hur ser fo?rha?llandet ut mellan Karlstads kommuns varuma?rkesidentitet kontra varuma?rkesimage ut i relation till Wermland Forever?Teori: Uppsatsen baseras till stor del pa? Simon Anholts fyra aspekter av ett varuma?rke samt Hart & Stachows ramverk fo?r att ma?ta Karlstads image. A?ven teorier om varuma?rkeskapital och place branding har anva?nts.Metod: Uppsatsen har underso?kt Karlstads kommuns varuma?rkesprofil genom en analys av styrdokument och en samtalsintervju med kommunens kultur- och fritidschef. En enka?t har anva?nts fo?r att ma?ta hur allma?nheten ser pa? Karlstads kommun och Wermland Forever.Resultat: Underso?kningen visar att Karlstads kommun har ett starkt varuma?rke med en identitet och image som sta?mmer va?l o?verens. Tv-serien Wermland Forever visade dock upp en bild av kommunen som inte sta?mmer o?verens med denna identitet.Nyckelord: Karlstad, Karlstads kommun, Va?rmland, varuma?rke, image, TV, Wermland Forever 

Författare

Leo Plöen Helena Bränneby

Lärosäte och institution

Karlstads universitet/Avdelningen för medie- och kommunikationsvetenskap

Nivå:

"Kandidatuppsats". Självständigt arbete (examensarbete ) om minst 15 högskolepoäng utfört för att erhålla kandidatexamen.

Läs mer..