Sök:

Visuell presentation av övervakningsdata

Systemo?vervakning har blivit en stor del av fo?retags IT-strukturer eftersom fo?retag fo?rlitar sig mer och mer pa? en va?lfungerande och ho?gt presterande IT- struktur. Na?r det sker problem i fo?retags IT-strukturer sa? kra?vs det att de lo?ses under relativt kort tid. Fo?r att hitta problemet sa? kra?vs det en ma?ngd olika system som skall underla?tta arbetet fo?r ma?nniskor som arbetar med systemo?vervakning och underha?ll av IT-strukturer.Fo?r att tolka och bearbeta all den information som en IT-struktur tillhandaha?ller sa? kra?vs det system vars uppgift a?r att hja?lpa ma?nniskor att tolka den enorma ma?ngd data en IT-struktur genererar. Denna rapport ger en beskrivning o?ver hur arbetet fo?r en systemadministrato?r kan fo?renklas med hja?lp av ett integrerat o?vervakningssystem. Stora delar av rapporten kommer fokusera pa? vilken metod och protokoll som kan anva?ndas fo?r att ha?mta information fra?n olika o?vervakningssystem och a?ven fo?rslag pa? hur informationen kan presenteras fo?r anva?ndaren. 

Författare

Fredrik Hallengren

Lärosäte och institution

Linköpings universitet/Linköpings universitet/Programvara och systemTekniska högskolan

Nivå:

"Kandidatuppsats". Självständigt arbete (examensarbete ) om minst 15 högskolepoäng utfört för att erhålla kandidatexamen.

Läs mer..