Sök:

Vilket behov finns det av en specialpedagog? En studie kring förskollärares syn på behovet av specialpedagogiskt stöd i förskolan


Syfte: Studien avser att undersöka hur förskollärares behov av specialpedagogiskt stöd i förskolan tillgodoses. Syftet preciseras med följande frågeställningar:? I vilka situationer tar förskollärare kontakt när de behöver hjälp i verksamheten?? Vad förväntar de sig att specialpedagogen ska hjälpa till med?? Skiljer det i vilka situationer olika förskollärare anser att en specialpedagog bör kontaktasTeori: Studien utgår från ett systemteoretiskt helhetsperspektiv. Gruppen, i gällande studien, förskollärarna och specialpedagogen, ska ses utifrån ett öppet system. Mänskligt handlande liksom mänskliga problem uppstår i samspel med andra. Enligt Svedberg (2007) kan man beskriva att huvudintresset inom systemteori är att undersöka relationen mellan delen och helheten, mellan individen och gruppen samt mellan gruppen och organisationen (s.56).Metod: Den här studien har en kvalitativ inriktning baserad på intervjuer med fokusgrupper i olika stadsdelar, som arbetar mot förskolan. Intervjuerna transkriberas och analyseras. Förståelse och tolkning anknyter till en hermeneutisk tolkande ansats. Delarna beskrivs och tolkas för att få en bild av helheten.Resultat: Resultatet visar att respondenterna i fokusgrupperna ser närhet och tillgänglighet till specialpedagog, som förutsättningar för det förebyggande arbetet genom handledning och för att specialpedagogen ska kunna vara ett komplement till den övriga personalen. Tillgången på stöd tycks här styra i vilken utsträckning man kontaktar specialpedagogen. Resultatet visar även att personalen efterfrågar stöd och hjälp i samband med reflektioner, få bekräftelser i den egna yrkesrollen samt handledning. Ömsesidigt förtroende och närhet är normer i samarbetet mellan personal och specialpedagog för att få till stånd en förskola för alla, enligt pedagogerna i föreliggande studie.

Författare

Jessica Grahn

Lärosäte och institution

Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik och specialpedagogik

Nivå:

"Magisteruppsats". Självständigt arbete (examensarbete ) om minst 15 högskolepoäng utfört för att erhålla magisterexamen.

Läs mer..