Sök:

"Vi ska bygga med långa klossar så att tornet blir ända upp till taket"

En studie av verktyg och uttrycksformer när barn synliggör matematik i förskolans olika innomhusmiljöer


Syftet med studien var att fa? kunskap om vilka verktyg och uttrycksformer barn anva?nder na?r matematik synliggo?rs i den fria leken i fo?rskolans olika inomhusmiljo?er. Utga?ngspunkt har varit uttrycksformerna som finns beskrivna i fo?rskolans la?roplan (Lpfo? 98, rev. 10) samt Bishops (1991) sex fundamentala matematiska aktiviteter. Fo?ljande fra?gesta?llningar anva?ndes:1.Genom vilka verktyg och uttrycksformer synliggo?rs olika matematikinneha?ll? 2. Vilken matematik synliggo?rs i leken? 3. Vilka verktyg och uttrycksformer erbjuder miljo?n barnen?Fo?r att na? syftet och besvara fra?gesta?llningarna gjordes elva strukturerade observationer pa? barn 1 till 6 a?r med hja?lp av observationsschema o?ver barns fria lek. Fyra intervjuer med pedagoger genomfo?rdes ocksa?. Tekniker som anva?nts fo?r observation och intervju a?r observationsschema, papper, penna, fotografering och ljudupptagning.Resultatet visar att uttrycksformen samtal, fo?ljd av ro?relse samt bild och form, var vanligast fo?rekommande na?r matematik synliggjordes i barns fria lek. Det verktyg som oftast fo?rekom var att barnen anva?nde kroppen som ett verktyg fo?r samtal och ro?relse. De konkreta material som fra?mst anva?ndes som verktyg var spel och pussel, ta?tt fo?ljt av skapande- och konstruktions- material som t.ex. papper och pennor respektive klossar och duplo. Den matematik som synliggjordes var fra?mst den matematiska aktiviteten konstruera da? barnen sorterade, konstruerade och karakteriserade saker utifra?n egenskaper. Konstruera fo?ljs av de matematiska aktiviteterna fo?rklara och lokalisera da?r barnen har fo?rklarat, argumenterat och dragit slutsatser respektive lokaliserat sig sja?lva och olika figurer i olika rum. Det var ova?ntat att konstruera var den vanligaste aktiviteten da? matematik ofta fo?rknippas med att ra?kna. Detta resultat kan i detta fall kopplas till att miljo?n erbjuder mycket material som uppmuntrar denna matematiska aktivitet.En slutsats av underso?kningen a?r att miljo?n har stor betydelse fo?r vilka uttrycksformer barn fa?r mo?jlighet att anva?nda. De material barn va?ljer som verktyg, och som stimulerar till matematiska aktiviteter, a?r fra?mst material som inte a?r matematiskt syftade.

Författare

Anna Sjögren

Lärosäte och institution

Högskolan Dalarna/Pedagogiskt arbete

Nivå:

"Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå". Självständigt arbete (examensarbete) om 30 högskolepoäng utfört för att erhålla yrkesexamen på avancerad nivå.

Läs mer..