Sök:

Vem tar ansvar för mig?

En kvalitativ studie om elevhälsan och anorexia nervosa

Denna kandidatuppsats har till syfte att kartla?gga unga vuxnas (18-24 a?r) upplevelse av arbetslo?shet. Utifra?n sex intervjuer har en fenomenografisk analys gjorts. Det visade sig att upplevelserna av arbetslo?shet generellt var negativa, ingen av de unga vuxna ansa?g att det var en positiv eller o?nskva?rd situation att befinna sig i. Slutsatserna indikerar pa? att arbetslo?shet a?r en problematisk och utsatt situation. Arbetslo?sheten hade pa?verkat individerna djupt, den bero?rde individernas valma?ende och sja?lvka?nsla. Slutsatserna antyder a?ven att bemo?tande och engagemang fra?n personal a?r avgo?rande fo?r individernas trevnad. En aktiv insats ansa?gs ba?ttre a?n en passiv insats fo?r deras va?lma?ende. Upplevelsen av omgivningens syn kunde vara nedva?rderande, medlidsam eller neutral. Hur situationen a?n sa?g ut hade intervjupersonerna optimistiska framtidstankar, vilka ro?rde ba?de den na?rmaste framtiden och ett la?ngsiktigt perspektiv. 

Författare

Frida Åberg Anna Cottman Fatme Ahmed

Lärosäte och institution

Umeå universitet/Institutionen för socialt arbete

Nivå:

"Kandidatuppsats". Självständigt arbete (examensarbete ) om minst 15 högskolepoäng utfört för att erhålla kandidatexamen.

Läs mer..