Sök:

Vem drar mest nytta av en internetadministrerad kognitiv beteendeterapi mot uto?vande av va?ld i na?ra relationer?

Moderatorer i en randomiserad kontrollerad studie


Inom ramen fo?r IVIN- projektet avsa?g fo?religgande studie att explorativt underso?ka vilka variabler som kan moderera behandlingsutfallet i en internetadministrerad KBT-behandling fo?r personer som upplever sva?righeter att reglera ilska, aggressioner eller utagerande beteenden i na?ra relationer. Sextiofem personer inkluderades och randomiserades till de tva? betingelserna behandlingsgrupp (n=32) och kontrollgrupp (n=33). Aktuell studie baserades pa? resultaten fo?r de deltagare som fyllt i fo?r- och efterma?tning (n = 59). Huvudutfallsma?tten bera?knades utifra?n individuella va?rden vid efterma?tningen kontrollerat fo?r fo?rma?tningen pa? Multidimensional Measure of Emotional Abuse och Aggression Questionnaire - Revised Swedish Version. Fo?r att underso?ka valda variablers modererande effekt pa? respektive utfallsma?tt anva?ndes multipel regression. Resultaten visade att individer med initialt ho?g frekvens av emotionellt- och fysiskt va?ld, la?g ilskeruminering och ho?g acceptans av sin partners negativa beteenden drog mest nytta av behandlingen. Resultaten visade a?ven en tendens till att ho?gre motivation, la?gre a?ngest och ho?gre a?lder modererade ett ba?ttre behandlingsutfall. Dessa tendenser bo?r dock utforskas vidare fo?r att bringa ytterligare klarhet till dessa moderatorers pa?verkan pa? behandlingsutfallet. 

Författare

Sandra Axelsson Tina Gustafsson

Lärosäte och institution

Linköpings universitet/Linköpings universitet/PsykologiFilosofiska fakulteten

Nivå:

"Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå". Självständigt arbete (examensarbete) om 30 högskolepoäng utfört för att erhålla yrkesexamen på avancerad nivå.

Läs mer..