Sök:

Vårdlärares syn på betygskriterier i Medicinsk grundkurs


Sammanfattning/Abstract Bengtsson, Jenny (2008) Vårdlärares syn på betygskriterier i Medicinsk grundkurs. (Teatcher´s ideas about graderequiement in Medical basic course.) Examensarbete. Lärarutbildningen 90hp. Malmö Högskola. Syftet är att undersöka hur vårdlärare på komvux och gymnasiets omvårdnadsprogram ser på betygskriterierna i Medicinsk grundkurs. Det gjordes sex djupintervjuer av vårdlärare verksamma inom omvårdnadsprogrammet. Resultatet visar att lärare, både inom Komvux samt gymnasieskolans omvårdnadsprogram, som undervisar i medicinsk grundkurs tolkar betygskriterierna på skilda sätt. Resultatet visar också att de har en likartad helhetsbild av betygsbedömningen. Flera av de intervjuade lärarna upplevde svårigheter med att tolka de begrepp som används i det nuvarande betygssystemet. Det visade sig även att lärarna ofta gjorde personliga tolkningar av kriterierna. Lärarna använde sedan sin generella tolkning till flertalet kurser och därmed inte skolverkets betygskriterier för de enskilda kurserna.

Författare

Jenny Bengtsson

Lärosäte och institution

Malmö högskola/Lärarutbildningen

Nivå:

"Uppsats för yrkesexamina på grundnivå". Självständigt arbete (examensarbete)om minst 15 högskolepoäng utfört för att erhålla yrkesexamen på grundnivå.

Läs mer..