Sök:

?Våga tänka ett varv till?. Chefer resonerar kring ett kritiskt reflekterande förhållningssätt


Syftet med studien avser undersöka hur enhetschefer inom socialtjänsten resonerar kring begreppet kritiskt reflekterande förhållningssätt och hur de ser på sin roll i relation till utrymmet för ett kritiskt reflekterande inom den organisation de verkar i. Utifrån syftet har vi formulerat följande frågeställningar:- Vad innebär ett kritiskt reflekterande förhållningssätt för chefer?- Hur resonerar chefer kring sitt inflytande på utrymmet för ett kritiskt reflekterande förhållningssätt inom organisationen?- Hur bemöter chefer ett kritiskt reflekterande förhållningssätt hos sina medarbetare?Vi har använt oss av en kvalitativ metodstrategi med semi-strukturerade djupintervjuer, utifrån en abduktiv ansats. Resultaten har analyserats utifrån olika perspektiv på ett kritiskt reflekterande förhållningssätt, teorier om organisationskultur och ledarskap samt tidigare forskning om reflektion inom socialtjänsten samt reflektion i relation till ledarskap. Av undersökningens resultat drar vi slutsatsen att chefernas syn på innebörden av ett kritiskt reflekterande förhållningssätt är relativt överensstämmande dem emellan, nämligen att förhållningssättet innebär reflektion och ifrågasättande utifrån olika perspektiv med strävan efter en helhetssyn. Förhållningssättet är också något som alla chefer ser som en förutsättning för det sociala arbetet. Inflytandet på utrymmet för ett kritiskt reflekterande förhållningssätt och bemötandet av detsamma visade sig hänga samman på det sättet att detta inflytande innefattar bemötandet. Cheferna anser sig påverka utrymmet för ett kritiskt reflekterande förhållningssätt inom organisationen genom sitt sätt att vara. De menar att de genom att förmedla öppenhet och trygghet skapar utrymme för ett kritiskt reflekterande förhållningssätt inom organisationen.

Författare

Mirja Billestedt Lisa Johansson

Lärosäte och institution

Göteborgs universitet/Institutionen för socialt arbete

Nivå:

Detta är en C-uppsats.

Läs mer..