Sök:

"Våga lämna flocken"

En fallstudie kring samverkan mellan privat och offentlig sektor


Ungdomsarbetslo?shet a?r idag ett stort problem i Europa. Ungdomar har sva?rare att fa? ett heltidsjobb a?n fo?r 20 a?r sedan. I samarbete med Arbetsfo?rmedlingen startade Swedbank projektet Unga Jobb med syfte att fa? fler arbetsso?kande ungdomar in pa? arbetsmarknaden.Syftet med studien var att med kvalitativ metod o?ka va?r fo?rsta?else fo?r initiativet Unga Jobb och vad samarbetet inneba?r fo?r huvudakto?rerna Arbetsfo?rmedlingen och Swedbank. Syftet var ocksa? att studera och analysera kring hur Arbetsfo?rmedlingen, Swedbank och samha?llet kan ta till vara pa? positiva konsekvenser av projektet och hur negativa konsekvenser av projektet kan ge la?rdomar och undvikas.Studien utfo?rdes som en kvalitativ fallunderso?kning. Underso?kningen bestod av a?tta stycken intervjuer med respondenter fra?n Arbetsfo?rmedlingen och Swedbank.Den huvudsakliga slutsatsen vi kan dra av studien a?r att samverkan a?r na?got positivt och som beho?vs fo?r att lo?sa sva?rare fra?gor som till exempel ungdomsarbetslo?shet. Det a?r viktigt att arbeta fo?r ba?ttre och effektivare a?tga?rder och finna lo?sningar som a?r bra fo?r alla parter, det vill sa?ga samha?llet, organisationerna och individerna. 

Författare

Sara Erlandsson Martina Wellberg Bengtsson

Lärosäte och institution

Högskolan i Halmstad/Högskolan i Halmstad

Nivå:

"Kandidatuppsats". Självständigt arbete (examensarbete ) om minst 15 högskolepoäng utfört för att erhålla kandidatexamen.

Läs mer..