Sök:

Vad gör specialpedagoger respektive speciallärare


Abstract Iribarren Cortes, Laura & Lundh, Pernilla (2010) Vad gör en specialpedagog/speciallärare? ?What does a special educator do? Malmö: Lärarutbildningen, Malmö Högskola. Grunden för arbetet har varit att ta reda på vad en specialpedagog och en speciallärare gör. Frågeställningarna omfattar vad deras uppgifter är och vilka strävansmål de arbetar utifrån. Huvudsyftet med undersökningen är att ge läsaren en större inblick i vad en specialpedagog och speciallärare gör och även belysa hur deras arbetssätt och arbetsmetoder kan se ut och skilja sig åt. Syftet besvaras genom observation av två arbetsmiljöer inom den specialpedagogiska verksamheten samt intervjuer med en specialpedagog och en speciallärare. Konfidentialitetskravet har tillämpats då det för arbetets utformning inte varit relevant att veta vilka de intervjuade individerna är. Forskning kring ämnet har delats upp i olika avsnitt där en av de centrala delarna varit att förtydliga begreppet specialpedagogik, då ordets betydelse förändrats. I arbetet berörs även olika teoretiska perspektiv. Arbetet handlar om vad specialpedagogik innebär och vad som förväntas av en specialpedagog och speciallärare, men ger också inblick i diskussionen huruvida specialpedagogik bidrar till segregation eller integration. Slutsatsen är att det i specialpedagogiken finns både inslag av segregation och integration men att fokus ligger på att skapa de bästa förutsättningarna för elever. Nyckelord: behov, en skola för alla, förutsättningar, specialpedagogik, specialpedagog, speciallärare.

Författare

Laura Iribarren Pernilla Lundh

Lärosäte och institution

Malmö högskola/Lärarutbildningen

Nivå:

"Uppsats för yrkesexamina på grundnivå". Självständigt arbete (examensarbete)om minst 15 högskolepoäng utfört för att erhålla yrkesexamen på grundnivå.

Läs mer..