Sök:

Utmattade la?kare?

En kvantitativ studie om utmattning bland la?kare pa? ett universitetssjukhus i Sverige.


Syftet med studien a?r att underso?ka psykosocial oha?lsa med utmattning i fokus utifra?n arbetsrelaterade faktorer, konflikt mellan arbete och familj och ko?n hos la?kare pa? ett universitetssjukhus i Sverige. Studien grundar sig pa? tva?rsnittsdata fra?n projektet Health and Organisation among University hospital Physicians in Europe (HOUPE), da?r arbetsrelaterad oha?lsa bland la?kare pa? ett universitetssjukhus studerats. Underso?kningen genomfo?rdes genom enka?t da?r 2589 la?kare deltog. Utifra?n tidigare forskning formulerades tre fra?gesta?llningar kring sambandet mellan utmattning och 1) arbetsrelaterade faktorer, 2) konflikten mellan arbete och familj samt 3) ko?n. Resultatet visade att anstra?ngningsbaserad konflikt mellan arbete och familj fo?rklarade den sto?rsta variansen i utmattning hos la?karna. Resultatet visade a?ven att det fanns ko?nsskillnad ga?llande utmattning, da?r de kvinnliga la?karna var signifikant mer utmattade a?n de manliga. Kontroll o?ver arbetet var skyddande mot utmattning da?r de manliga la?karna upplevde en sto?rre grad av kontroll. Socialt sto?d skyddade mot utmattning fo?r de manliga la?karna. Fo?r de kvinnliga la?karna var socialt sto?d skyddande mot utmattning tills de familjerelaterade variablerna adderades, da? visade socialt sto?d inget signifikant samband. 

Författare

Sanna Bergling

Lärosäte och institution

Stockholms universitet/Sociologiska institutionen

Nivå:

"Kandidatuppsats". Självständigt arbete (examensarbete ) om minst 15 högskolepoäng utfört för att erhålla kandidatexamen.

Läs mer..