Sök:

Utan en berättelse finns inget liv

En narratologisk studie av Niklas Rådströms roman Ängel bland skuggor


Syftet med att analysera Niklas Radstrom roman Ängel bland skuggor ur ett narratologisktperspektiv ar att undersoka vilka narrativa grepp Radstrom har anvant nar han forfattatromanen, hur han har anvant dem och hur det paverkar lasningen av romanen. Syftet ar ocksaatt larare och elever ska kunna anvanda uppsatsen som ett verktyg for att upptackainfallsvinklar de kan anvanda i ett arbete med romanen, bade vad galler innehall och form.Jag kommer i uppsatsen att avsloja Ängel bland skuggors upplosning. Om en eventuell lasareav denna uppsats inte har last romanen ar det viktigt att tanka pa. De narratologiska aspektersom anvands i analysen av romanen ar framfor allt intrig, karaktarer, miljo, tid, berattare ochberattelsenivaer. Aven Radstroms anvandning av Orfeusmyten som grund for berattelsensskeende kommer analyseras. Exempel pa teman som tas upp i romanen ar utanforskap ochutsatthet, karlek och spraket som villkor for manniskans existens. Radstrom anvander miljo foratt forstarka karaktarernas situation; bland annat befinner sig utsatta manniskor som lever isamhallets marginal i fororten, och skildringen av ett framgangsrikt men ocksa ytligt livutspelar sig i Stockholms innerstad. Ängel bland skuggors intrig skiftar i tid, de olikakaraktarernas nutid och bakgrund skildras om vartannat for att bygga upp karaktarerna tillnyanserade och sammansatta karaktarer .

Författare

Annica Larsson

Lärosäte och institution

Högskolan Kristianstad/Sektionen för lärande och miljö

Nivå:

"Kandidatuppsats". Självständigt arbete (examensarbete ) om minst 15 högskolepoäng utfört för att erhålla kandidatexamen.

Läs mer..