Sök:

Upptäck fysik och kemi genom de 7 sinnena - En handledning för förskolan


Denna uppsats a?r en studie av Svenska Dagbladets agenda och La?kare Utan Gra?nsers och Ro?da Korsets informationsflo?de med fokus pa? humanita?ra kriser. Syftet fo?r va?r studie a?r att ta reda pa? i vilken utstra?ckning hja?lporganisationernas informationsflo?de o?verenssta?mmer med Svenska Dagbladets agenda. Fo?r att fa? en helta?ckande studie vill vi a?ven ta reda pa? hur hja?lporganisationerna go?r fo?r att fo?rso?ka styra mediernas agenda.Ide?n till denna studie utvecklades efter att La?kare Utan Gra?nser presenterade rapporten Kriserna svenskar glo?mt som visar att flera humanita?ra kriser som drabbat miljontals ma?nniskor ga?tt svenskarna fo?rbi. I rapporten diskuterar hja?lporganisationen om journalistiken kan vara en anledning till att svenskar inte blir tillra?ckligt informerade om pa?ga?ende humanita?ra kriser.Va?r underso?kning har utga?tt fra?n teorin om agenda-setting och utifra?n den har studiens fra?gesta?llningar utvecklats. Fo?r att kunna besvara va?ra fra?gesta?llningar har vi studerat vilka la?nder som uppma?rksammats av hja?lporganisationerna under fo?rsta halva?ret 2012 och ja?mfo?rt detta med hur stort utrymme respektive land fick i Svenska Dagbladet samma period. Totalt har 1185 texter analyserats. Fo?r att kunna besvara va?ra fra?gesta?llningar har vi anva?nt oss av kvantitativ inneha?llsanalys. Da?refter har en fra?geunderso?kning genomfo?rts ga?llande hja?lporganisationernas mediestrategier.Resultatet av va?r studie visar att fo?rdelningen av utrymme a?r mycket oja?mn mellan de la?nder som inga?r i studien, vissa la?nder fo?rekommer med mycket la?g frekvens och andra med mycket ho?g. Studien visar a?ven att det finns ett samband mellan HDI, Human Development Index, och frekvens i tidningen samt att hja?lporganisationerna satsar mer och mer pa? sociala medier. 

Författare

Anna-Maria Håkansson

Lärosäte och institution

Högskolan i Gävle/Avdelningen för elektronik, matematik och naturvetenskap

Nivå:

"Uppsats för yrkesexamina på grundnivå". Självständigt arbete (examensarbete)om minst 15 högskolepoäng utfört för att erhålla yrkesexamen på grundnivå.

Läs mer..