Sök:

Uppfattningar om hälsocoaching

En kvalitativ studie som belyser en grupp människors tankar om begreppet hälsocoaching


Allt fler ma?nniskor i va?rt samha?lle lider av oha?lsa, detta av diverse bakomliggande orsaker. O?vervikt, hja?rt- och ka?rlsjukdom, ho?gt blodtryck, fo?rho?jda blodfetter, typ 2- diabetes samt cancer a?r na?gra av de sjukdomar som kan kopplas till denna problematik. Kostnaderna fo?r sjukva?rden i samha?llet visar en successiv o?kning som inte tycks avta. Att arbeta mer ha?lsofra?mjande inom sjukva?rden skulle kunna reducera vissa av dessa kostnader. Detta skulle kunna ske genom att erbjuda tja?nsten ha?lsocoaching. Ha?lsocoaching a?r en ny roll som uppsta?tt inom sjukva?rden, pa? friskva?rdsanla?ggningar och privata praktiker de senaste a?ren. Ha?lsocoachen arbetar fo?r att hja?lpa personer att uppna? sina ha?lsoma?l genom olika typer av livsstilsfo?ra?ndringar. Det finns idag flera utbildningar med va?xlande inneha?ll som utbildar ha?lsocoacher. Definitionen av begreppet ha?lsocoaching a?r dock vag och ma?ste utvecklas vidare fo?r att kunna anva?ndas i sto?rre utstra?ckning.Syftet med denna studie var att underso?ka vilka tankar och a?sikter som finns kring individuell ha?lsocoaching genom att ta reda pa? vad begreppet inneba?r och fo?rknippas med, vilka o?nskningar som finns pa? ha?lsocoachen och dennes arbete samt vad det finns fo?r behov och intresse fo?r att beso?ka en ha?lsocoach. Metoden som anva?nts a?r kvalitativa intervjuer och resultatet har tagits fram med hja?lp av kvalitativ inneha?llsanalys. Olika personer med olika bakgrund har valts ut att deltaga i studien, detta fo?r att fa? en sa? bred bild som mo?jligt inom omra?det.Utifra?n analysen av intervjumaterialet va?xte tre huvudkategorier fram: ?fo?resta?llningar om en ha?lsocoach uppgifter?, ?fo?rva?ntningar pa? ha?lsocoachen? och ?intresse fo?r ha?lsocoaching?. Utifra?n dessa kategorier framkom temat; ?uppfattningar om ha?lsocoaching?. Att bidra till va?lma?ende anses vara en av ha?lsocoachens huvuduppgifter. Detta kan uppna?s genom att ha?lsocoachen i praktiken tilla?mpar sina fa?rdigheter inom olika ha?lsoomra?den och anva?nder sig av vissa givna tillva?gaga?ngssa?tt. Att ha?lsocoachen har en bred kunskapsbas samt att denne a?r motiverande och lyho?rd tycks vara viktiga delar av dennes arbete. Resultatet fra?n denna studie visar dessutom att det finns ett etablerat intresse fo?r ha?lsocoaching och att attityden till tja?nsten o?verlag a?r positiv. Detta samtidigt som begreppet ses som aningen diffust och sva?rdefinierat, vilket kan skapa en viss osa?kerhet fo?r konsumenterna. Mer forskning inom a?mnet a?r da?rfo?r no?dva?ndig fo?r att konsekvent kunna definiera innebo?rden av ha?lsocoachingbegreppet.

Författare

Sanna Dahlström

Lärosäte och institution

Karlstads universitet/Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap (from 2013)

Nivå:

"Högskoleuppsats". Självständigt arbete (examensarbete) för att erhålla högskoleexamen

Läs mer..